Od 31.10.2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 25.10.2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1968). Rozporządzenie zostało wydane w związku z wejściem w życie ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 815). Na podstawie dodawanego art. 129l , minister finansów może wyznaczyć organ KAS do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, określając przy tym zakres tych zadań, mając na względzie przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu obsługującego ten organ.

Na podstawie omawianego rozporządzenia wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do wykonywania zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

Organ ten ma za zadanie:

1)  prowadzenie rejestru oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów jego prowadzenia;

2) przetwarzanie informacji o podmiotach wpisanych do rejestru;

3) rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru, dokonywania aktualizacji wpisów oraz wykreślania podmiotów z rejestru;

4) nakładania kar pieniężnych przewidzianych w art. 153a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów, które nie dopełniły obowiązku uzyskania wpisu do rejestru;

5) wykonywanie zadań organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.