Nabycie sprawdzające ma polegać na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia czy dany podmiot odpowiednio wywiązuje się z ww. obowiązków.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu (tzw.  „Nowego Ładu”), instytucja nabycia sprawdzającego „ma uzupełnić obecne narzędzia służące przeciwdziałaniu  negatywnym zjawiskom godzącym w zasadę powszechności i równości opodatkowania, chroniąc przy tym uczciwą konkurencję”.

W projekcie wskazano na fakt, że w 2020 roku urzędy celno-skarbowe dokonały ok. 15 000 kontroli przestrzegania ww. obowiązków, z czego nieprawidłowości stwierdzono w ponad 43% przypadków.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zdaniem projektodawcy niewystawianie albo niewydawanie paragonów fiskalnych najdobitniej świadczy o naruszeniu obowiązków podatkowych i prowadzi do zaburzeń konkurencji na rynku, w związku z czym konieczne jest wyposażenie organów KAS w narzędzia do podejmowania działań w celu zapobiegania tym naruszeniom.

Na potrzeby tej instytucji, projekt zakłada dodanie w ustawie o KAS rozdziału 1b pt. „Nabycie sprawdzające”.

Nabycie sprawdzające może być dokonywane względem:

  • podatnika dokonującego sprzedaży towarów lub usług, albo
  • osoby dokonującej w imieniu i na rzecz ww. podatnika sprzedaży towarów lub usług

oraz może być prowadzone przez:

  • osobę zatrudnioną w jednostce organizacyjnej KAS, wykonującą czynności służbowe w urzędzie skarbowym bądź urzędzie celno-skarbowym, lub przez,
  • funkcjonariusza pełniącego służbę w urzędzie celno-skarbowym

– na podstawie legitymacji służbowej i stałego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Nabycie sprawdzające ma być dokonywane w miejscu sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez podatnika.  Przy czym, niezwłocznie po nabyciu towaru lub usługi sprawdzający ma obowiązek:

  1. okazać sprawdzającemu legitymację służbową,
  2. poinformować sprawdzanego o dokonaniu nabycia sprawdzającego,
  3. pouczyć sprawdzanego o jego prawach i obowiązkach.

Z kolei stałe upoważnienie do dokonywania nabycia sprawdzającego, sprawdzający okazuje na żądanie sprawdzanego.

Po przeprowadzeniu nabycia sprawdzającego, nabyty towar co do zasady jest niezwłocznie zwracany sprawdzanemu wraz z paragonem fiskalnym, jeżeli paragon ten został wydany. Wyjątki od tej zasady zostały szczegółowo opisane w projekcie ustawy.

Nabycie sprawdzające kończy się w przypadku braku naruszenia przepisów – notatką, albo mandatem i protokołem, o ile takie naruszenia wystąpią.

Naczelnik urzędu skarbowego i naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonywać nabycia sprawdzającego na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej.