PIBR zwróciła się do Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów w sprawie wyjaśnienia kwestii dotyczącej obowiązku badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej jednostki w ciągu jej roku obrotowego.

W odpowiedzi MF wskazało, że obowiązkowemu badaniu podlegają m.in. roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, a zmiana formy prawnej jednostki nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana. Powtórzono także, że roczne sprawozdanie finansowe to sprawozdanie sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, którym jest dzień kończący rok obrotowy przyjęty przez jednostkę w statucie lub w innym dokumencie określającym zasady funkcjonowania jednostki.

Więcej treści rachunkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W oparciu o powyższe, MF przedstawiło wyjaśnienia na podstawie dwóch przykładów:

  1. Spółka jawna, której rok obrotowy równy był kalendarzowemu została przekształcona w dniu 1 sierpnia 2020 r. w spółkę z o.o. Spółka jawna w 2019 r. spełniła kryteria do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 r., rok obrotowy spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu.

    Rocznym sprawozdaniem finansowym, które będzie podlegało ustawowemu badaniu, jest sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1.8.2020 r. do 31.12.2020 r.

    Sprawozdanie finansowe spółki jawnej sporządzone za okres od 1.1.2020 r. do 31.7.2020 r. nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym i nie podlega obowiązkowi badania.

  2. Spółka jawna, której rokiem obrotowym jest okres od 1.9 do 31.8 została przekształcona w dniu 1.8.2020 r. w spółkę z o.o. Spółka jawna w roku obrotowym 2019 r. spełniła kryteria do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 r., rok obrotowy spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu.

    Ustawowemu badaniu podlegać będzie roczne sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1.8.2020 r. do 31.12.2020 r.

    Sprawozdanie finansowe spółki jawnej sporządzone za okres od 1.9.2019 r. do 31.7.2020 r. nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym i nie podlega obowiązkowi badania.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

W pierwszym i drugim przykładzie nie następuje rozpoczęcie działalności. W drugim przykładzie nie mamy do czynienia ze zmianą roku obrotowego. Następuje zmiana formy prawnej, gdzie spółka po przekształceniu przyjmuje inny rok obrotowy niż spółka przekształcana. Spółka przekształcona nie rozpoczyna działalności, a następuje jej kontynuacja w zmienionej formie prawnej. W takiej sytuacji przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują zmiany ani nie umożliwiają wydłużenia roku obrotowego.

 

Źródło: PIBR