Zakres stosowania przepisów

Dnia 2.11.2023 r. ogłoszono rozporządzenie MRiPS z 18.10.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367). Zmiany wynikają głównie z postępu technologicznego, jaki nastąpił od ogłoszenia poprzednich regulacji, czyli od 1998 r.

Wymagania w zakresie bhp dotyczą osób zatrudnionych przez pracodawcę użytkujących monitor ekranowy w czasie pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 3 MonEkranBHPR przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

  • kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
  • systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
  • systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
  • systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  • kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
  • maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.
Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

Zmiana definicji stanowiska pracy

Przepisami rozporządzenia nowelizującego zmieniono definicję stanowiska pracy. Obecnie stanowisko pracy to przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym: monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi oraz oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika;
  • krzesłem i stołem;
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym: stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty oraz podnóżkiem.

Należy dodać, że uchylono pkt 3 w § 2, zawierający definicję systemu komputerowego.

Okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok

Ważną zmianę wprowadzono także w § 8 ust. 2 MonEkranBHPR poprzez uzupełnienie tego przepisu o obowiązek zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, lecz również szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Pracownika na badania profilaktyczne kieruje pracodawca.

Źródło: pip.gov.pl

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź