Jeśli na nowym stanowisku występują inne warunki pracy, inne zagrożenia, niż dotychczas, takie badania są konieczne. Fakt, że „kiedyś pracownik miał badania na to stanowisko, na które jest obecnie przenoszony”, nie oznacza, że tamte badania są jeszcze aktualne. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy na nowym stanowisku powinien zorganizować dla niego instruktaż stanowiskowy.

Czasowe powierzenie innej pracy niż określona w umowie

Kodeks pracy umożliwia pracodawcy czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy, niż określona w umowie o pracę w warunkach w nim określonych. W takiej sytuacji wystarczy polecenie służbowe, które dla celów dowodowych warto przekazać pracownikowi na piśmie. Takie polecenie nie wymaga ani zmiany umowy o pracę, ani zgody pracownika, jednak tylko wówczas, gdy polecenie spełnia poniższe warunki:

1) występuje uzasadniona potrzeba pracodawcy,

2) okres powierzenia innej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,

3) powierzenie innej pracy nie powoduje obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia pracownika,

4) powierzenie innej pracy odpowiada kwalifikacjom pracownika (przy czym przez kwalifikacje należy tu rozumieć nie tylko wiedzę i doświadczenie ale również stan zdrowia jako przesłanka warunkująca możliwość powierzenia pracy innego rodzaju).

Po upływie okresu objętego wspomnianym poleceniem, pracownik powinien powrócić do wykonywania swojej pracy.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Badania profilaktyczne i szkolenia bhp

Jak już wspomniałam, pod pojęciem kwalifikacji rozumie się nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także stan zdrowia pracownika. Dlatego też jeśli pracodawca czasowo powierza pracownikowi inną pracę powinien najpierw ustalić czy może on ją wykonywać także pod względem zdrowotnym. W pierwszej kolejności pracodawca powinien zorientować się czy na nowym stanowisku konieczne są nowe badania profilaktyczne. Jeśli na nowym stanowisku występują inne warunki pracy, inne zagrożeni a, niż dotychczas, takie badania są konieczne. Fakt, że „kiedyś pracownik miał badania na to stanowisko, na które jest obecnie przenoszony”, nie oznacza, że tamte badania są jeszcze aktualne (ważna jest np. długość przerwy w wykonywaniu tej konkretnej pracy, fakt czy jest to praca szczególnie niebezpieczna, itd.). Kwestia ta wymaga szczegółowej analizy, najlepiej przy współpracy zakładowego specjalisty ds. bhp. Jeśli zaś chodzi o szkolenie bhp, to w mojej ocenie jest ono konieczne przed podjęciem pracy na nowym stanowisku. Dotyczy to instruktażu stanowiskowego (nie ma znaczenia, że pracownik „kiedyś miał instruktaż stanowiskowy na tym stanowisku”).