24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania zakończyły negocjacje osiągając porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się:

  • Umowa o handlu i współpracy,
  • Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
  • Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r. obowiązywały regulacje, które traktowały Wielką Brytanię jak państwo członkowskie, a zatem stosowane były rozwiązania wynikające z dyrektyw:

1. dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa IR) ma na celu zniesienie podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych wypłacanych przez spółkę państwa członkowskiego na rzecz spółki powiązanej z innego państwa członkowskiego.

Została ona wdrożona do krajowego porządku prawnego poprzez regulacje art. 21 ustawy o CIT, przewidujące zwolnienie od podatku u źródła dla spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym niż Polska państwie członkowskim UE. Zwolnienie dotyczy przychodów ze wskazanych w ustawie kategorii odsetek i należności licencyjnych (np. z odsetek, z praw autorskich, z praw do znaków towarowych, know-how),

2. dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa PS), ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dywidend przekazywanych pomiędzy spółkami dominującymi a spółkami zależnymi różnych państw członkowskich.

Wdrożenie dyrektywy PS wiąże się ze stosowaniem zwolnienia od opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 20, art. 22 oraz art. 22c ustawy o CIT.

3. dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (tzw. dyrektywa MR), ma na celu zapobieganie dyskryminacyjnemu traktowaniu pod względem podatkowym fuzji, podziałów i innych zdarzeń prawnych o podobnym charakterze dotyczących spółek różnych państw członkowskich w porównaniu z identycznymi zdarzeniami dotyczącymi spółek jednego państwa członkowskiego.

Implementacja dyrektywy MR skutkuje rozszerzeniem przepisów stosowanych przy krajowych zdarzeniach restrukturyzacyjnych na spółki państw członkowskich UE. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w przepisach ustawy o CIT dotyczących przedmiotu opodatkowania, przychodów i kosztów ich uzyskania oraz poboru podatku.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Powyższe regulacje w stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem już nie obowiązują.

Natomiast należy zwrócić uwagę na fakt, że postanowienia Umowy o handlu i współpracy nie mają wpływu na prawa i obowiązki Unii lub jej państw członkowskich oraz Zjednoczonego Królestwa wynikające z jakiejkolwiek konwencji podatkowej.

Brexit nie ma wpływu na obowiązywanie Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840, z późn. zm.), gdyż jest to umowa bilateralna zawarta w obszarach nieobjętych prawem UE.

Zakończenie okresu przejściowego oraz opuszczenie przez Wielką Brytanię Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma wpływ na rozliczenie podatku dochodowego w Polsce:

  • nie jest możliwe skorzystanie ze wspólnego rozliczenia małżonków, w sytuacji gdy małżonkowie lub jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii,
  • osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii nie skorzysta z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci, na zasadach przewidzianych w PIT,
  • nie jest możliwe odliczenie darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego organizacjom z Wielkiej Brytanii,
  • nie jest możliwe odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych na zasadach obowiązujących w Wielkiej Brytanii.
Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Ponadto, do wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w Wielkiej Brytanii nie mają zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania 10% podatkiem i co do zasady należy je rozliczyć samodzielnie w zeznaniu podatkowym jako dochody z innych źródeł (opodatkowanie wg skali 17/32%).

Powyższe zasady mają zastosowanie do opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskanych od 1 stycznia 2021.

Źródło: Ministerstwo Finansów