Przygotowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadza zmiany mające na celu dostosowanie obowiązującego rozporządzenia do rozwiązań wprowadzanych ustawą z 20.5.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce.

W VATU wprowadzono zwolnienie z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 VATU oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczaną w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 tej ustawy. Oznacza to, że podatnicy, którzy rozliczają się w ww. procedurach szczególnych nie będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na wysokość uzyskanych obrotów. Dodatkowo, jeśli przedmiotem transakcji objętych poz. 50 i 51 załącznika do rozporządzenia będą towary lub usługi wymienione w § 4 ww. rozporządzenia z 28.12.2018 r. nie będzie mieć zastosowania bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji (tzw. obowiązek ewidencji transakcji od 1 złotówki).

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie dla dostawy towarów dokonywanych przez wyznaczonego operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, którym jest obecnie Poczta Polska S.A.

Rozporządzenie wejdzie w życie z 1.7.2021 r.