W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odroczono do 31 grudnia 2021 r. termin określony w § 4 obu rozporządzeń z 31.12. 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U., poz. 2545 ze zm.) i w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U., poz. 2541 ze zm.).

W uzasadnieniu do projektu zmian ministerstwo finansów wyjaśnia, że odroczenie terminu wynika z wyjątkowych uwarunkowań doby pandemii COVID-19, w związku z którą niezasadne jest obciążanie płatników i podatników dodatkowymi obowiązkami. Ponadto, zaznaczono, że prowadzone są prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła, w szczególności dotyczącej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła według stawki krajowej, z prawem do zwrotu całości bądź części podatku (tzw. procedura WHT refund). Odroczenie po raz kolejny terminu ma zapewnić możliwość rzetelnego wywiązywania się z obowiązków dotyczących podatku u źródła i wdrożenia odpowiednich procedur i rozwiązań w związku z nowelizacją.

Zmiany w rozporządzeniach mają wejść w życie 30.6.2021r.