Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.; dalej: SzczegZakrDanDeklR), określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Celem proponowanych zmian w projekcie jest dostosowanie SzczegZakrDanDeklR do zmian wprowadzanych w VATU w zakresie wdrożenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i aktualizacja treści tego aktu prawnego poprzez:

  • dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni, usunięcie dodatkowego terminu zwrotu 40-dniowego),
  • wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF,
  • oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii KSeF i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika,
  • wprowadzenie specjalnego oznaczania “BFK” w ewidencji sprzedaży oraz zakupu dla faktur elektronicznych bądź papierowych wystawionych bez użycia KSeF.

Dodatkowo w projekcie rozporządzenia wprowadza się rozwiązania o charakterze doprecyzowującym dotychczasowe konstrukcje prawne, w tym zmianę w części deklaracyjnej dotyczącą pouczenia poprzez dostosowanie jego treści w zakresie podstawy do wystawiania tytułów wykonawczych dotyczących przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W związku z ww. zmianami zostanie zaproponowana modyfikacja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją (tzw. schema JPK_VAT z deklaracją), której aktualna wersja zostanie odrębnie opublikowana.

Rozporządzenie ma wejść w życie z 1.7.2024 r.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź