Cel nowelizacji
Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 28.2.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2024 r. poz. 322) jest dodanie w rozporządzeniu Rady Ministrów nowego rodzaju placówki wprowadzonego do systemu oświaty, tj. branżowego centrum umiejętności, do którego pracodawca będzie mógł kierować młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Rozporządzenie weszło w życie 7.3.2024 r., czyli dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Branżowe Centrum Umiejętności
Jednym z zadań BCU jest realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. BCU jako wyspecjalizowane w danej dziedzinie jednostki systemu oświaty uzupełnią liczbę̨ podmiotów uprawnionych do prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, szczególnie w zawodach niszowych, w których występują̨ problemy związane z miejscem organizacji i realizacji turnusu. Takie działania mają na celu zwiększenie dostępu młodocianych, realizujących u pracodawców przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, do miejsc realizacji dokształcania teoretycznego w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj 

Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników
Przepis § 10 ust. 3 w nowym brzmieniu nie ma na celu wprowadzania zmian merytorycznych w kwestii uprawnień młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu i dokształcających się̨ w centrum kształcenia zawodowego. Tacy młodociani pracownicy nie tracą̨ żadnych uprawnień, ponieważ zgodnie z art. 117 ust. 2c ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 6.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2175) młodociany pracownik skierowany przez pracodawcę̨ do centrum kształcenia zawodowego, branżowego centrum umiejętności lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może odbywać to dokształcenie teoretyczne jedynie w jednej formie pozaszkolnej, tj. na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

W tym kontekście należy wskazać, że możliwość sfinansowania przez pracodawcę̨ zatrudniającego młodocianego pracownika kosztów dojazdu i pobytu dotyczy sytuacji, w której to pracodawca kieruje młodocianego pracownika na turnus dokształcania teoretycznego (§ 10 ust. 1 pkt 2 zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów), czyli młodociany pracownik realizuje to dokształcanie poza szkołą, tzn. nie jest uczniem szkoły. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 6.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b) wskazują̨ na inny przypadek wyłącznie „częściowej” realizacji dokształcenia teoretycznego (ale nie w formie turnusu), która dotyczy tylko tych młodocianych pracowników, którzy są̨ uczniami szkoły, tj. młodocianych, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów), a taka szkoła – jeżeli nie ma możliwości zrealizowania w całości dokształcania teoretycznego, może tego ucznia – młodocianego pracownika wysłać do centrum kształcenia zawodowego (lub branżowego centrum umiejętności lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe) na realizację części zajęć w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź