Podpisanie profilem zaufanym nie będzie stanowić zachowania wymaganej dla umowy o pracę formy pisemnej. Umowa zostanie jednak zawarta w sposób ważny, ale pracodawca obowiązany będzie przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, przy czym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Profil zaufany nie spełnia tego wymogu, czyli złożenie na umowie o pracę podpisu poprzez profil zaufany nie będzie równoznaczne z zawarciem umowy w formie pisemnej.

Umowa nie byłaby jednak nieważna. Kodeks pracy nie zastrzega formy pisemnej pod rygorem nieważności, wręcz wprost wskazane jest, że jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pracodawca musiałby wypełnić ten warunek, a jego niezrealizowanie jest wykroczeniem.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź