Ustawą z 4.11.2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2414), która obowiązuje od 8.12.2022 r. doprecyzowano przepisy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wprowadzone zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu wyłączeń z obowiązku sprawozdawczego, zarówno przedmiotowych (wyłączenie transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także świadczeń pieniężnych, w przypadku, których upłynął termin przedawnienia), jak i podmiotowych (zwolnione z obowiązku sprawozdawczego będą publiczne podmioty lecznicze prowadzone w formie spółki Skarbu Państwa albo spółki jednostki samorządu terytorialnego, jak również spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych);

2) wydłużeniu terminu na złożenie sprawozdania o stosowanych przez podmiot (obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy największych podatników CIT) w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych (z 31 stycznia na 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie);

Więcej treści z umów i obrotu gospodarczego po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

3) nałożeniu na wszystkich przedsiębiorców obowiązku złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu „dużego przedsiębiorcy”;

4) wprowadzeniu w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, bezskuteczności zastrzeżenia umownego wyłączającego albo ograniczającego prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie albo w przypadku nieokreślenia tego terminu od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (zasada ta nie znajdzie zastosowania do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny);

5) doprecyzowaniu kwestii związanych z obowiązkiem sprawozdawczym o praktykach płatniczych;

6) poprawie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych (nowy model wyliczenia maksymalnej kary pieniężnej; z postępowania wyłączone zostaną opóźnienia w ramach grup kapitałowych; określono zasady przewalutowania świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych; wprowadzona zostanie instytucja tzw. wezwań miękkich- Prezes UOKiK, bez konieczności wszczynania postępowania, będzie mógł wystąpić do przedsiębiorcy w sprawach dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – z prośbą o wyjaśnienia).

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź