Projekt ustawy implementującej Dyrektywę Omnibus

Projekt ustawy jest odpowiedzią na coraz częściej spotykane działania skutkujące wprowadzaniem konsumentów w błąd. Nowe przepisy to szansa dla konsumentów na bezpieczne zakupy. Dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć o Dyrektywie Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27.11.2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta). Projekt ustawy implementującej Dyrektywę – ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2022 r. został przekazany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Przewiduje się, że uchwalenie ustawy i jej wejście w życie powinno nastąpić jesienią 2022 r.

Przejrzystość cen promocyjnych

Jak dotąd brakowało regulacji prawnych dotyczących cen promocyjnych, czyli informowania klientów o rzeczywistej cenie danego produktu przed jej obniżką, a następnie o cenie po. To dawało pole do pewnych niezgodnych z etyką sprzedaży działań. Na krótko przed planowaną promocją sprzedawcy znacznie podwyższali cenę, by efekt promocji zrobił wrażenie na konsumencie. Obecnie będzie to niemożliwe – teraz będzie trzeba poinformować klienta o najniższej cenie za dany produkt, która obowiązywała w ciągu 30 dni przed planowaną obniżką. Reguła zobowiązuje i sklepy stacjonarne, i platformy sprzedażowe online.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Manipulacja opiniami

Z pewnością każdy świadomy internauta zdał sobie sprawę, jak działają sekcje z recenzjami i opiniami o produktach w wielu sklepach internetowych – nawet tych, co do których nikt nie jest podejrzliwy. Nie od dziś wiadomo, że każdy przedsiębiorca zawsze chce przychylnie wypowiadać się o swoim produkcie. Sprzedawcy jednakże potrafili kolorować rzeczywistość, publikując opinie osób, które nawet nie miały styczności z danym produktem. Czasami przychylne komentarze były pisane na zlecenie a wszelkie negatywne kasowano. Dyrektywa Omnibus stanowczo zakazuje takich działań. Opinie mają być weryfikowane, czy faktycznie pochodzą od osób, które kupiły i używały danego produktu lub korzystały z usługi. Na stronie internetowej będą miały być publikowane i pozostawiane wszystkie komentarze o produkcie/usłudze, również te negatywne.

Kim jest sprzedający oraz dane kontaktowe

W erze szybko rozwijającego się handlu elektronicznego kupujący często nie zastanawiają się, od kogo kupują produkty lub kto oferuje usługi. Wchodzi zatem w życie obowiązek powiadomienia konsumenta, czy sprzedawca jest przedsiębiorcą. Co więcej, informacje o tym ma zbierać dostawca platformy internetowej na podstawie oświadczenia sprzedającego i w sposób jasny i zrozumiały przekazywać dalej tę wiedzę dalej.

Ważne

Prawa konsumenta względem sprzedającego zależą od tego, czy sprzedający lub oferujący usługi jest przedsiębiorcą czy nie. Jeśli okaże się, że sprzedający nie jest przedsiębiorcą, klientowi nie będą w tym przypadku przysługiwały wszystkie jego prawa konsumenckie.

Zmianie ulegną również obowiązki dotyczące informacji o ewentualnym kontakcie ze sprzedawcą. Dane te nie będą ukryte ani trudne do znalezienia na stronie – konsumenci powinni mieć łatwy dostęp do numeru telefonu i adresu e-mail sprzedawcy, aby w razie potrzeby można było się z nimi szybko skontaktować. Jako ciekawostkę warto dodać, że Dyrektywa Omnibus zdejmuje z przedsiębiorców konieczność podawania numeru faks –ta forma kontaktu powoli przechodzi do historii.

Zindywidualizowana cena

Dyrektywa Omnibus w dużej mierze reguluje aspekt przejrzystości cen. Dotyczy to również wyboru ceny w oparciu o algorytm oceniający zachowanie konsumentów na stronie sklepu. Według nowych zasad kupujący musi być poinformowany o tym, że cena, którą widzi, została wygenerowana poniekąd dla niego przez algorytm i może różnić się od ceny, którą zobaczy za parę dni lub z innego urządzenia. Zasada dotyczy tylko transakcji online. Samo korzystanie z tego typu algorytmów nie jest negowane, ale pojawiła się konieczność informowania klientów o ich użyciu .

Koniec ery botów wykupujących bilety

Być może nic nie denerwuje fanów kultury bardziej niż to, że gdy tylko pojawią się bilety na zaplanowane wydarzenie, od razu ukazuje się komunikat ,,wyprzedane’’. I nie byłoby w tym nic aż tak drażniącego, gdyby nie fakt, że niektóre podmioty kupują masowo bilety za pomocą odpowiednio przygotowanego oprogramowania tzw. botów. Dyrektywa Omnibus stawia jasny cel – trzeba zakazać odsprzedaży biletów nabytych taką drogą. Oznacza to, że wielu przedsiębiorców nie będzie już mogło dystrybuować zakupionych w ten sposób biletów na wydarzenia sportowe, muzyczne czy kulturalne po wyższej cenie, a konsumenci zyskają szansę zakupu biletów bezpośrednio od organizatora.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Ważna jest jakość

Niestety, niektórzy przedsiębiorcy są mistrzami w małych „oszustwach” mających na celu zwiększenie ich zysków. Dyrektywa Omnibus zwraca uwagę na podwójną jakość „takich samych” produktów i zakazuje niezgodnych z zasadami etyki praktyk. Co oznacza podwójna jakość? Chodzi o wprowadzanie na rynek produktów, które nie różnią się od siebie wyglądem – na pierwszy rzut oka konsument nie jest w stanie znaleźć różnicy. A mimo to te dwie rzeczy różnią się np. składem, właściwościami materiału itd. a tych różnic nie da się obiektywnie uzasadnić. Najczęściej spowodowane to było wprowadzaniem produktów na różne rynki, np. wschodni i zachodni. O różnicy jakości pomiędzy produktami przedsiębiorca zatem będzie musiał poinformować konsumenta albo w ogóle wyeliminować je z linii produkcyjnej.

Pozycjonowanie produktów

Pozycjonowanie produktów stało się jednym z filarów sprzedaży internetowej. Ma realny wpływ na zwiększenie zainteresowania danym produktem. Dyrektywa wprowadzi obowiązek informowania konsumentów o technikach stosowanych do korygowania lub obniżania pozycji najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. Przepisy wprowadzać będą także obowiązek ujawnienia płatnej reklamy lub innych opłat, które mają przełożenie na pokazywanie się „opłaconych” produktów w wynikach wyszukiwania. Zgodnie z projektem ustawy konsument będzie musiał zostać poinformowany o tym, jakie parametry decydują o tym, które oferty zobaczy jako pierwsze.

Za co będzie odpowiedzialny przedsiębiorca?

Dyrektywa Omnibus podkreśla istotę odpowiedzialności sprzedającego za zgodność towaru/ świadczonej usługi z umową. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to tyle, że przedsiębiorca, będąc w pełni odpowiedzialny za dostarczenie towarów o nieskazitelnej jakości, bez wad, jest zobowiązany o poinformowaniu o powyższym konsumenta. Dotyczy to również świadczenia usług – mają być wykonane zgodnie z ustaleniami i konsument powinien mieć tego świadomość. Mowa o wszystkich możliwych produktach i usługach, w tym tych wysyłanych/świadczonych online.

Umowy zawierane podczas zorganizowanych wycieczek, pokazów, nieumówionych wizyt

Dyrektywa Omnibus przedstawia modyfikacje w zawieraniu umów przez przedsiębiorców m.in. w trakcie zorganizowanych wycieczek, pokazów lub w trakcie nieumówionych wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta. Istotną różnicą jest to, że przedsiębiorca będzie mógł otrzymać zapłatę za swoje działania dopiero po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Jeśli chodzi o konkretny wymiar czasowy, to termin 14 dniowy na odstąpienie od umowy, zostanie wydłużony do 30 dni.

Gratisy w zamian za dane osobowe

Udostępnianie komuś treści/usług cyfrowych w zamian za dane osobowe? Doskonale znana praktyka.! Przedsiębiorcy, którzy w ten sposób gromadzili dane o klientach, zostaną dotknięci zmianami projektowymi. Ochrona konsumentów i ich danych osobowych co do zasady zostanie rozszerzona właśnie w kontekście towarów cyfrowych. Klient może mieć pewność, że to, co przekazuje o sobie firmom, jest bezpieczne i nie zostanie wykorzystane do innych niż ustalone celów.

Dyrektywa Omnibus a rękojmia

Zmiany zachodzące dzięki nowym przepisom dotyczące rękojmi kładą nacisk na zgodność rzeczy z umową i szczegółowo precyzują, co oznacza, że produkt jest z nią niezgodny, a nie jak dotychczas – opierając się na pojęciu wady fizycznej lub prawnej rzeczy.

Co będzie świadczyć o tym, że produkt jest zgodny z zawartą umową? Dyrektywa Omnibus dokładnie definiuje taki towar. Na pewno muszą zgadzać się tak podstawowe parametry, jak rodzaj, zgodność z opisem, jakość i przystosowanie do celu, w którym towar ma być wykorzystywany przez konsumenta (po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze sprzedawcą). Aby towar uzyskał status zgodnego z umową, musi być dostarczony z niezbędnymi akcesoriami i w pełni nadawać się do wykorzystania w taki sposób, w jaki zwyczajowo używa się danego rodzaju produktu. Ponadto, jeśli wcześniej klient miał styczność z próbką lub też wzorem zamawianego towaru, to przedsiębiorca zobowiązany będzie zapewnić pełnowymiarową rzecz w dokładnie takiej samej jakości, jaką udostępniał jeszcze przed zawarciem umowy. W innym razie produkt będzie uznany za niezgodny z umową.

Prawo odstąpienia od umowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny będzie możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorca odmówi wymiany lub naprawy towaru, działania będą nieskuteczne bądź gdy z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Więcej treści z tematyki umów i obrotu gospodarczego po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jakie grożą sankcje?

Sankcje związane z nieprzestrzeganiem nowych obowiązków i zaleceń będą motywować przedsiębiorców do podjęcia odpowiednich, zgodnych z prawem i uczciwych działań. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nałoży na przedsiębiorcę karę pieniężną do wysokości 20 tys. zł, zaś w przypadku dopuszczenia się przynajmniej 3-krotnie zaniedbań w okresie 12 miesięcy od pierwszego naruszenia, do wysokości 40 tys. zł. W niektórych okolicznościach nienależyte informowanie o obniżkach cen może stanowić również nieuczciwą praktykę rynkową, naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, która zagrożona jest karą pieniężna w wysokości do 10% obrotu.