Ustawą z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 807) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w zakresie ustalania dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku przedsiębiorców prowadzących PKPiR. Przepisy art. 10, art. 35 i art. 36 ustawy nowelizującej, dotyczące zmian w obliczaniu skałki zdrowotnej obowiązują od 13.4.2022 r.

Wprowadzone zmiany umożliwiają uwzględnienie przy wyliczeniu podstawy obliczenia składki zdrowotnej w 2022 roku – tzw. różnic remanentowych, zatem przedsiębiorcy mogą uwzględniać wydatki na zakup towarów dokonanych jeszcze w 2021 r., a sprzedanych później np. w 2022 r.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Ponadto dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie trzeba powiększać o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1.1.2022 r. Zatem w przypadku gdy sprzedany środek trwały nie został w całości zamortyzowany, to dochód ustalany do wyliczenia składki zdrowotnej powiększany jest o różnicę powstałą do końca 2021 roku – między kwotą sprzedaży środka trwałego a wartością odpisów amortyzacyjnych (ujętych w kosztach) od tego środka. Wówczas niezamortyzowana część środka trwałego na dzień sprzedaży ujmowana jest kosztach podatkowych. Jeśli natomiast sprzedawany środek trwały został w całości zamortyzowany, to do dochodu ustalanego dla celów wyliczenia składki zdrowotnej dodawana jest różnica między kwotą sprzedaży a wartością odpisów amortyzacyjnych ujętych w kosztach.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Przy ustalaniu dochodu dla celów obliczenia składki zdrowotnej nie uwzględnia się większości dochodów/przychodów wolnych od opodatkowania (z wyjątkiem dochodów z realizacji nowej inwestycji lub uzyskanych na terenie SSE oraz przychodów objętych ulgą na powrót, ulgą dla pracujących seniorów i rodzin 4+). To rozwiązanie ma zastosowanie również przy opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalanie dochodu jako podstawy obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne zbliżyło się do ustalania dochodu w celu wyliczenia podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że dochodu do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie pomniejsza się o ulgi podatkowe, takie jak np. ulga na złe długi, ulga badawczo-rozwojowej, a także dochodu tego nie pomniejsza się o stratę z działalności z lat ubiegłych.