Jak jest obecnie?

Obecnie nie wliczamy stażu pracy z prowadzenia działalności gospodarczej lub umowy zlecenia do ustalania wszystkich uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i dostępu do określonych stanowisk pracy. W Kodeksie pracy znajduje się jedynie szczątkowa regulacja, zgodnie z którą do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w niektórych formacjach mundurowych (art. 302 Kodeksu pracy).

Projektowane zmiany w stażu pracy

Projektowana nowelizacja przepisów zakłada, że do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności określone w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 11, 12 SysUbSpołU, jeśli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zatem do okresów, które będą wliczane do stażu pracy zaliczyć należy:

  • okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • prowadzenie działalności pozarolniczej, w szczególności – indywidualnej działalności gospodarczej,
  • pełnienie mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,
  • wykonywanie odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • pełnienie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego, odbywanie służby zastępczej,
  • wykonywanie pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.
Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

Ponadto nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje, że do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności, co do zasady, stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat). Projekt zakłada, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez ZUS, którego przedmiotem będzie podleganie ubezpieczeniom społecznym z wymienionych tytułów lub niepodleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych. Nowelizacja polega na dodaniu w Kodeksie pracy nowego art. 3021.