Wyższa płaca minimalna nie podniosła kwoty dofinansowania

Jak wskazują autorzy zmian, minimalne wynagrodzenie wzrosło znacząco – od 3010 zł na koniec 2022 r. do kwoty 4300 zł od lipca 2024 r.. Jednocześnie ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44), podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia miała miejsce w 2022 roku. Wynika z tego, że za zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała kwota dofinansowania z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji (system SODIR) dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Wpływa to negatywnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które narażone są na utratę pracy na otwartym rynku pracy.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Podwyższenie miesięcznego dofinansowania

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również zmiana wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania.

W związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia proponuje się podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków PFRON do następującej wysokości:

  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: kwota 2760 zł (obecnie jest to kwota 2400 zł),
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: kwota 1550 zł (obecnie jest to kwota 1350 zł),
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: kwota 575zł (obecnie jest to kwota 500 zł).

Dodatkowo, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te podwyższa się do następującej wysokości:

  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: kwota 1380 zł (obecnie jest to kwota 1200 zł),
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: kwota 1035 zł (obecnie jest to kwota 900 zł),
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: kwota 690 zł (obecnie jest to kwota 600 zł).
Ważne

Nowe podwyższone kwoty stosowane będą po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od lipca 2024 r. Szacunki zakładają łączne wydatki rzędu 220 mln zł w 2024 r. oraz 550 mln zł w 2025 r. wynika z danych MRPiPS.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zmiana dotacji celowej na zadania PFRON

Komentowana nowelizacja przepisów wprowadzi również zmiany w przepisach dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie PFRON, jakim jest wsparcie pracodawcy w postaci dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego. Zmiana polega na zastąpieniu obecnego sztywnego ustalenia wysokości dotacji dla PFRON w wysokości 30% zaplanowanych wydatków na realizację tego zadania w danym roku, na ustalenie wysokości dotacji do 30% tej kwoty. Ze względu na konieczność zapewnienia wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, wysokość omawianej dotacji nie powinna być w 2025 r. oraz kolejnych latach, niższa kwotowo niż wynosi w 2024 r.