Cel nowych przepisów

W wyniku oceny funkcjonowania przepisów PromZatrU w ciągu ostatnich kilku lat jej obowiązywania, zdiagnozowano następujące problemy dotyczące stosowania przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

  • nadużywanie przepisów i procedur uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski i zatrudnianie ich w szarej strefie w Polsce lub w innych państwach obszaru Schengen, a w konsekwencji tego
  • brak realnego zaspokojenia potrzeb rynku pracy,
  • tworzenie nadmiernej biurokracji w urzędach wydających przedmiotowe dokumenty.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba kompleksowego uregulowania zagadnienia dostępu cudzoziemców do rynku pracy w oddzielnej ustawie.

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy będzie miał na celu:

  • uszczelnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom,
  • ograniczenie występujących nadużyć,
  • pełną elektronizację postępowań,
  • zmniejszenie zaległości w załatwianiu spraw przez urzędy,
  • integracje cudzoziemców.
Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Założenia projektowanych zmian

Przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy, jak również przepisy dotyczące programów integracyjnych zawarte w projekcie ustawy będą uszczelniać dotychczasowe rozwiązania zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, żeby zapobiegać nadużyciom, a także przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy, takim jak zaniżanie standardów i wypychanie Polaków z rynku pracy. Zawarte w projekcie programy integracyjne dla cudzoziemców, które będą realizowane po wejściu w życie ustawy, mają na celu również uświadamianie grup narażonych na wyzysk o przysługujących im prawach oraz stanowić pomoc w skuteczniejszej integracji. W założeniach projektu znalazła się także możliwość tworzenia przez publiczne służby zatrudnienia wyspecjalizowanych punktów wspierania cudzoziemców na rynku pracy.

Źródło: gov.pl