Co do zasady, zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i bilansowego wydatki na nabycie usługi transportowej wykonanej w lipcu, powinny obciążać wynik spółki w lipcu. Należy jednak zwrócić uwagę, iż nabycie usług transportowych związanych z towarem, powoduje iż poniesiony wydatek jest kosztem podatkowym i bilansowym dopiero w momencie zbycia towaru (z pewnymi wyjątkami wynikającymi ze specyfiki jednostki wskazanymi poniżej).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

1. Rozliczenie bilansowe

W księgach rachunkowych koszty zakupu towarów można ujmować w cenach zakupu lub w cenach nabycia.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 RachunkU za cenę nabycia uważa się cenę zakupu składnika aktywów, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jednostka może stosować cenę zakupu (bez dodatkowych kosztów związanych z nabyciem), jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki (por. art. 34 ust. 1 RachunkU).

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 RachunkU, operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Zasada memoriału nakazuje ująć w księgach rachunkowych, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego (ale również okresu), niezależnie od terminu ich zapłaty (por. art. 6 RachunkU).

W sytuacji więc, gdy fakturę jednostka otrzymała przed zamknięciem księgowań dotyczących miesiąca lipca (ustaleniem zaliczki na podatek dochodowy, co najpóźniej wypada 20-go dnia kolejnego miesiąca) może ująć ją w księgach rachunkowych na podstawie dowodu źródłowego jakim jest faktura w lipcu. Obciążenie miesiąca lipca może nastąpić poprzez bezpośrednie zaksięgowanie faktury wystawionej w miesiącu kolejnym (data wystawienia sierpniowa) lub poprzez polecenie księgowania za pośrednictwem konta 300.

W kontekście rozpoznania kosztu bilansowego z tytułu zakupu usługi transportowej powinni Państwo odnieść się do przyjętych w polityce rachunkowości postanowień. Należy zauważyć, iż gdy koszty transportu są istotne, to powinny zwiększać cenę nabycia towarów, czyli podlegać będą ewidencji na koncie 331 Towary, a kosztem staną się dopiero w momencie zbycia towarów. Koszt zakupu usług transportowych, jako dotyczące zakupu towarów, mogą również być ewidencjonowane na koncie 641 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, a na koniec okresu sprawozdawczego będą podlegać podziałowi na towary pozostające na magazynie oraz na towary sprzedane (na podstawie wyliczonego wskaźnika). W przypadku zaś, gdy koszty transportu nie są istotne mogą obciążać wynik jednostki w momencie zakupu (ewidencja na koncie zespołu 4).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

2. Rozliczenie podatkowe – CIT

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, rozliczenie poniesionych kosztów uzależnione jest od kwalifikacji danego wydatku, jako koszt bezpośredni lub koszt pośredni (art. 15 ust. 4d-4e PDOPrU).

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tzw. koszty pośrednie, są generalnie potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Moim zdaniem wydatki na zakup usług transportowych dotyczących nabycia towarów handlowych są kosztem bezpośrednio związanym z przychodem i powinny być ujmowane w kosztach wraz z towarami, których dotyczą – a więc dopiero w dacie uzyskania przychodów ze sprzedaży tych towarów. W zależności od specyfiki jednostki mogą również stanowić koszt pośredni – por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 9.5.2023 r., 0111-KDIB2-1.4010.113.2023.1.MK.

W zakresie ewidencjonowania poniesionego wydatku wskazać należy, iż przepisy PDOPrU nie wskazują wprost sposobu postępowania. W praktyce gospodarczej jest on zbieżny z przyjętym ewidencjonowaniem wydatku dla celów bilansowych, co potwierdza Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 12.5.2020 r., 0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG, wskazując: „jeżeli dany dokument spełnia wymogi do uznania go za dowód księgowy dla celów bilansowych, to może on być uznany także za dokument stanowiący podstawę ujęcia kosztu w rachunku podatkowym”.

Spółka może więc przypisać dany wydatek jako koszt uzyskania przychodów miesiąca lipca zmniejszający podstawę opodatkowania, jeżeli wydatek ten nie stanowiłby kosztu bezpośredniego lub w momencie zbycia towaru – gdy usługa transportowa stanowi koszt bezpośredni.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź