Stan faktyczny

W spółce został wprowadzony regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, który określa zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom. Przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia dokonuje się zależnie od charakteru wykonywanej pracy. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wynika z art. 237 KP. Spółka jako pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej raz w miesiącu w ustalonej wysokości, która jest uwzględniona w tabeli załączonej do regulaminu. Dokumentem stanowiącym podstawę wypłaty pracownikowi ekwiwalentu w związku z praniem odzieży roboczej jest ww. regulamin wydany na podstawie art. 237 KP.

Spółka miała wątpliwość czy będąc płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacając pracownikom kwotę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanych kwot ekwiwalentu, jako stanowiących źródło przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 PDOFizU, czy też nie ma tego obowiązku bowiem ww. kwoty, mimo że stanowią przychód ze stosunku pracy, to korzystają ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 PDOFizU?

Zdaniem spółki, wypłacane kwoty ekwiwalentu stanowią przychody w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 PDOFizU, ale jednocześnie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 11 PDOFizU, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a pracodawca nie jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej. W związku z powyższym pracodawca nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych kwot ekwiwalentu.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Stanowisko

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki. Zauważył, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 11 PDOFizU, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Z przepisów KP wynika, że zarówno dostarczenie pracownikowi odzieży roboczej i obuwia, jak również ich konserwacja, pranie, naprawa, odpylanie i odkażanie jest obowiązkiem pracodawcy. Przy czym wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży może być ustalona także w sposób inny, niż tylko na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracowników. Jako ekwiwalent, wypłacane pracownikom kwoty mają stanowić rekompensatę kosztów przez nich poniesionych. Wysokość kosztów może być ustalana we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracowników – jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie-z wewnętrznego regulaminu.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Podsumowanie

Zatem wypłacany pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej stanowić będzie dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 PDOFizU, podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 tej ustawy. W konsekwencji na spółce, jako płatniku od wartości ww. świadczeń nie będzie ciążyć obowiązek pobierania zaliczki na PIT.