Przepisy KSH nie przewidują okresu po jakim nie jest możliwe przeznaczenie kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. Warunkiem wypłaty jest podjęcie stosownej uchwały.

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 + wzory dokumentów – już w Systemie Legalis Sprawdź

Warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników co do podziału zysku, co wynika wprost z art. 191 § 1 KSH.

Przepisy kodeksowe nie wskazują okresu za jaki zysk może być ograniczony co do wypłaty. Brak jest więc przeciwwskazań by wspólnicy podjęli uchwałę co do wypracowanego zysku z lat ubiegłych, pierwotnie przekazanego na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy.

Niemniej jednak wspólnicy spółki z o.o. powinni przeanalizować czy zapisy umowy spółki nie zawierają zapisów ograniczających to prawo.

Wprowadzenie do umowy spółki zapisów co do konieczności przekazania z wypracowanego zysku określonej kwoty na kapitał zapasowy lub na określony cel, prowadzi do tego, że ww. wartości nie mogą zostać uwzględnione przy kalkulacji kwoty do podziału w spółce z o.o.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zgodnie z art. 192 KSH kwota dokonanej wypłaty dywidendy (zysku przeznaczonego do podziału dla wspólników) podlega pomniejszeniu o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. W praktyce gospodarczej niewiele podmiotów w umowach spółek zawiera zapisy nakazujące przekazanie określonej kwoty wypracowanego zysku z roku bieżącego na kapitał zapasowy.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym mogą być przeznaczone do podziału między wspólników, tylko gdy pochodzą z zysku, pozostałe, jak agio, nie podlegają podziałowi między wspólników. Kapitał zapasowy bowiem służy zapewnieniu środków na pokrycie strat spółki i z tego powodu obowiązuje zakaz zwrotu wspólnikom wkładów, obejmujący również agio (art. 189 KSH).

Zakładam, że w tym przypadku brak jest strat z lat ubiegłych oraz zapisów umownych co do zapewnienia określonej wysokości kapitału zapasowego, a ponadto, że kapitał zapasowy powstał z wypracowanych zysków, co powoduje, iż możliwe jest podjęcie uchwały co do przeznaczenia zysku do podziału, w kwocie stanowiącej wypracowany kapitał zapasowy, w pomniejszeniu o udziały własne.

W przypadku gdy uchwała odnośnie wypłaty dywidendy podjęta zostanie w trakcie roku (nie przy zatwierdzeniu sprawozdania rocznego), należy przekazać ją do KRS zgodnie z art. 69 ust. 1 RachunkU, który stanowi, iż kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 RachunkU – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź