W rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – wydłużono odpowiednio o 3 miesiące lub 1 miesiąc niektóre terminy wynikające z przepisów o rachunkowości dotyczące: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek.

Więcej treści rachunkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wydłużono również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności, skonsolidowanego sprawozdania z płatności, sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz sprawozdanie grupy kapitałowej nt. informacji niefinansowych.

Ponadto wydłużono termin określony w art. 45 ust. 5 PDOFizU do 1 sierpnia 2022 r. Termin ten dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.

Wydłużone terminy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29.9.2021 r., jednak nie później niż 30.4.2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31.3.2022 r.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Wydłużenie terminu o 30 dni przypadającego w 2022 r. dotyczy również sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.