Podatnik jest uprawniony do skorzystania z ulgi na ekspansję pod warunkiem, że:

1) w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub

2) osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub

3) osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W przypadku podatnika stosującego ogólne zasady opodatkowania, ulgę tę rozlicza się poprzez wykazanie kwoty kwalifikowanych wydatków (kosztów) w pozycji 230 formularza PIT-36(30) (podatnik) oraz odpowiednio 231 (małżonek). W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, ulgę tę rozlicza się poprzez wypełnienie pozycji 45 formularza PIT-36L(19).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Jak wynika z art. 26gb ust. 1 PDOFizU, podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 26gb ust. 4 PDOFizU podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że:

1) w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub

2) osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub

3) osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W art. 26gb ust. 7 PDOFizU ustawodawca wymienił koszty, które uważa się za poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Zgodnie z tym przepisem są nimi koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

a) organizację miejsca wystawowego,

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Jeżeli przedstawione w przytoczonych regulacjach warunki zostaną spełnione podatnik będzie miał prawo skorzystania z ulgi podatkowej – tzw. ulgi na ekspansję. W przypadku podatnika stosującego ogólne zasady opodatkowania, ulgę tę rozlicza się poprzez wykazanie kwoty kwalifikowanych wydatków (kosztów) w pozycji 230 formularza PIT-36 (podatnik) oraz odpowiednio 231 (małżonek). W przypadku stosowania opodatkowania podatkiem liniowym, ulgę tę rozlicza się poprzez wypełnienie pozycji 45 formularza PIT-36L (19).

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź