Opis sytuacji:

Klient jest członkiem zespołu realizującego projekt dofinansowany ze środków NCBiR. W ramach realizowanego projektu ponosi wydatki, które są traktowane jako KUP i na bieżąco ujmowane w PKPiR. W roku 2022 otrzymał transzę dofinansowania jako zwrot poniesionych wydatków, przy czym część dofinansowania stanowi również dofinansowanie na poczet przyszłych wydatków. Podatnik co do zasady powinien dokonać w momencie otrzymania zmniejszenia kosztów, na które otrzymał refundację. Jak na gruncie PIT potraktować różnicę otrzymanego dofinansowania na poczet przyszłych wydatków? Klient nie wie czy określone wydatki, które sfinansuje z otrzymanego na ten cel dofinansowania w przyszłości, zostaną finalnie przy rozliczeniu uznane za tzw. wydatki kwalifikowane. Przyjmijmy zatem, że poniósł wydatki w kwocie 800 000 zł, natomiast transza, którą otrzymał wyniosła 1 000 000 zł. Jak należy potraktować kwotę 200 000 zł na poczet przyszłych wydatków? Czy w ramach podstawy opodatkowania na cele składki zdrowotnej klient powinien:

  • przyjąć jedynie część dofinansowania, które odpowiada refundacji poniesionych już wydatków;
  • przyjąć całą kwotę dofinansowania, którą otrzymał na rachunek bankowy w tym tą na poczet przyszłych wydatków;
  • przyjąć, że powinien rozliczyć projekt dopiero w momencie jego całkowitego rozliczenia, bowiem dopiero wówczas znana będzie wartość wydatków kwalifikowanych i rozliczone zostanie dofinansowanie?
Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Podatnik powinien pomniejszyć koszty o kwotę otrzymanej dotacji. Nadwyżka pozostanie nieopodatkowana i nieoskładkowana.

Przychodem z działalności gospodarczej są przede wszystkim należności za dostarczone towary lub wykonane usługi. Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Ustawodawca postanowił jednak, że środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków publicznych korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednocześnie jednak podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z powyższych środków.

W efekcie otrzymując dotację podatnik powinien pomniejszyć swoje koszty uzyskania o wartość dotacji. Kwota nadwyżki wciąż jest zwolniona od podatku, a podatnik ponosząc kolejne wydatki nie powinien wykazywać ich w kosztach uzyskania. Oczywiście to, jakie wydatki zostaną pokryte z dotacji, zależy od jej końcowego rozliczenia i uznania ich za wydatki kwalifikowane. Trzeba jednak zauważyć, że w takiej sytuacji zawsze można zrobić korektę KUP.

Skoro podatnik prowadzi PKPiR, to składki zdrowotne płaci od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów, przy czym przychody z tytułu dotacji, o której wyżej mowa, nie są brane pod uwagę. Istotna dla składki zdrowotnej będzie natomiast korekta KUP.

W przypadku gdy pytający będzie musiał wyłączyć z nich określone kwoty, to jego dochód wzrośnie, a tym samym powstanie konieczność zapłaty składek zdrowotnych. W efekcie składki zdrowotne zostaną zapłacone od kwoty, o którą zostaną pomniejszone koszty uzyskania.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź