Nierejestrowana działalność ma na celu uproszczenie prowadzenia działalności w minimalnym zakresie. Jest korzystna dla podatników, ponieważ cechuje się minimalną ilością formalności, nie wymaga wpisu do CEIDG, i nie powoduje opłacania składek ZUS.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Przez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14.9.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (M.P. z 2023 r., poz. 1893) określono, że minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.1.2024 r. ustala się w wysokości 4242 zł, a od 1.7.2024 r. w wysokości 4300 zł.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

Zatem, działalność nierejestrowaną w 2024 r. mogą prowadzić osoby, pod warunkiem, że:

  1. ich przychody z tej działalności w żadnym miesiącu roku nie przekraczają 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli w I półroczu – 3181,50 zł, a w II półroczu- 3225 zł), oraz
  2. w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Przekroczenie w danym miesiącu ww. limitu przychodów należnych powoduje, że działalność nierejestrowana staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. W takiej sytuacji osoba prowadząca tę działalność powinna złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości limitu, o którym mowa wcześniej.