Odpis na zfśs to kwota jaką pracodawca powinien co roku wpłacić na konto tego funduszu. Kwotę tę oblicza się jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby pracowników zatrudnionych w danym roku oraz tzw. podstawy naliczania, czyli ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w określonym roku. Co do zasady podstawę naliczania stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, lub z drugiej połowy poprzedniego roku, jeśli jest wyższe (art. 5 ust. 2 ustawy z 4.3.1994 r. o zfśs), jednak już od 2012 r. – w celu zamrożenia kwoty odpisu – ustawodawca corocznie określał podstawę naliczania na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z innych lat (zob. art. 5a-5l ustawy z 4.3.1994 r. o zfśs). W roku 2023 wystąpił sytuacja wyjątkowa, ponieważ ustawodawca ustalił podstawę naliczania na początku roku (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2019 r.), a następnie zmienił tę podstawę w połowie roku (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2021 r.). Zmiana ta weszła w życie 11.8.2023 r. i wpłynęła na sposób ustalenia drugiej raty odpisu na zfśs za 2023 r.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Odpis na zfśs na dany rok kalendarzowy naliczany jest na podstawie planowanej na dany rok przeciętnej liczby zatrudnionych, a następnie wpłacany na konto zfśs w dwóch ratach, tj. do 31 maja (75% równowartości odpisu) oraz do 30 września (pozostałą część odpisu, tj. 25% jego równowartości). Na koniec roku kalendarzowego dokonywana jest korekta odpisu na zfśs, wykonywana przez zestawienie odpisu ustalonego w oparciu o faktyczną przeciętną liczbę pracowników zatrudnionych w roku z odpisem dokonanym na podstawie planowanej przeciętnej liczby pracowników zatrudnionych w danym roku.

Ustawą z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), od 1.7.2023 r. zmieniona została podstawa naliczania odpisu na zfśs. W związku z tym, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. odpis ustala się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., tj. 4434,58 zł, natomiast w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. – w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. w wysokości 5104,90 zł. Szczegółowe kwoty odpisów i zwiększeń w 2023 r. przedstawia tabela poniżej.

Tabela. Szczegółowe kwoty odpisów i zwiększeń na zfśs w 2023 r.

Okres 1.01.2023 r. – 30.06.2023 r. 1.07.2023 r. – 31.12.2023 r.
Odpis obligatoryjny
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% 1662,97 zł 1914,34 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach
pomostowych
50% 2217,29 zł 2552,45 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 221,73 zł 255,25 zł
– II rok nauki 6% 266,07 zł 306,29 zł
– III rok nauki 7% 310,62 zł 357,34 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 277,16 zł 319,06 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 277,16 zł 319,06 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,5% 332,59 zł 382,87 zł

Zgodnie z art. 12 ustawy z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 pracodawca powinien naliczyć równowartość odpisów i zwiększeń na rok 2023 z uwzględnieniem, że kwota podstawy naliczania została podwyższona od 1.7.2023 r. Następnie w drugiej racie odpisu (na 30.9.) należy uwzględnić dopłatę wynikającą z tego, że za 6 miesięcy 2023 r. obowiązuje wyższa podstawa naliczania.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes Przetestuj
Przykład

Pracodawca zatrudnia 73 pracowników na pełnym etacie. Odpis ustalony na początku 2023 r. wynosi 121396,81 zł (73 x 1662,97 zł). Z kolei odpis ustalony na podstawie naliczania zmienionej od 1.7.2023 r. wynosi 139746,82 zł (73 x 1914,34 zł). Następnie kwoty ustalonych odpisów należy dostosować proporcjonalnie do okresu obowiązywania w trakcie roku. Odpis na cały rok powinien wynieść zatem:

[(73 x 1662,97 zł) x 6/12] + [(73 x 1914,34 zł) x 6/12] = 60698,41 zł + 69873,41 zł = 130571,82 zł

Pierwsza rata odpisu na 2023 r. wpłacana do 31.5. wynieść powinna 75% kwoty odpisu ustalonej na podstawie naliczania obowiązującej w maju 2023 r.

(73 x 1662,97 zł) x 75% = 121396,81 zł x 75% = 91047,61 zł

Druga rata odpisu za 2023 r., wpłacana do 30.9. wynieść powinna 25% kwoty odpisu ustalonej z uwzględnieniem zmiany podstawy naliczania od 1.7.2023 r. Będzie ona zatem stanowiła różnicę między kwotą odpisu za cały 2023 r. a kwotą pierwszej raty wpłaconej w maju.

130571,82 zł – 91047,61 zł = 39524,21 zł

Pracodawca powinien więc odprowadzić drugą ratę odpisu na 2023 r. w wysokości 39524,21 zł.

Obliczenia zostały w przykładzie oparte o planowaną na początku roku przeciętną liczbę pracowników zatrudnionych w danym roku. Gdyby zatrudnienie u pracodawcy spadło w trakcie roku, to pracodawca nie musiałby czekać do końca roku z korektą. Możliwa jest korekta kwot odpisu w oparciu o realne dane o zatrudnieniu już przy naliczaniu i wpłacie 2 raty odpisu.

Ważne

Zmiana podstawy naliczania odpisu na zfśs wpływa na świadczenia socjalne, których wartość bazuje na kwocie odpisu na zfśs.

W praktyce zdarza się, że kwota realizowanego u pracodawcy świadczenia, np. tzw. gruszy (dofinansowanie do wypoczynku organizowanego samodzielnie przez pracownika), ustalana jest w oparciu o obowiązujący w danym roku kalendarzowym odpis na zfśs. W efekcie zmiana podstawy naliczania odpisu powoduje zmianę kwoty takiego świadczenia. Warto przy tym zwrócić uwagę, że ustawa nowelizująca z 7.7.2023 r. weszła w życie 11.8.2023 r., ale zmieniła wstecznie podstawę naliczania, a tym samym kwotę odpisu na zfśs od 1.7.2023 r. Oznacza to, że wszystkie świadczenia oparte o kwotę odpisu na zfśs, które zostały wypłacane w lipcu i sierpniu 2023 r., powinny być naliczone na podstawie zmienionej (podwyższonej) kwocie odpisu. Skutkować to będzie koniecznością przeliczenia i dopłaty do świadczeń wypłaconych w oparciu o kwotę odpisu z pierwszej połowy 2023 r.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź
Przykład

Czy w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfśs od 1 lipca musimy wyrównać świadczenie dla osób, którym wypłaciliśmy już świadczenie urlopowe?
Ustawa z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 weszła w życie 11.8.2023 r. Wprowadziła ona zmianę wsteczną w czasie, a mianowicie, że podstawa naliczania odpisu na zfśs od 1.7.2023 r. jest wyższa niż w pierwszej połowie 2023 r. Jednocześnie nie wprowadzono żadnych przepisów przejściowych dotyczących świadczeń z zfss zrealizowanych od 1.7.2023 r. do 11.8.2023 r. Należy zatem przyjąć, że każde świadczenie wypłacone w tym okresie powinno być fikcyjnie potraktowane tak jakby od 1.7.2023 r. obowiązywała podwyższona kwota odpisu. Oznacza to konieczność przeliczenia wartości tych świadczeń z przyjęciem wyższej kwoty odpisu i wypłacenia wyrównania stanowiącego różnicę między kwotą świadczenia ustaloną w oparciu o nowy odpis, a wypłaconą kwotą świadczenia.