Obowiązek stosowania sankcji międzynarodowych względem osób znajdujących się na listach sankcyjnych ogłaszanych przez GIIF na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz na liście GIIF osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające spoczywa na każdym z biur rachunkowych. Sankcje międzynarodowe polegają na:

 1. zamrożeniu wartości majątkowych będących własnością, posiadanych, kontrolowanych pośrednio oraz bezpośrednio przez osoby i podmioty, a także korzyści pochodzących z tych wartości majątkowych;
 2. nieudostępnieniu wartości majątkowych bezpośrednio ani pośrednio osobom i podmiotom, ani na ich rzecz, przez co rozumie się w szczególności nieudzielanie pożyczek, kredytu konsumenckiego lub kredytu hipotecznego, niedokonywanie darowizn, niedokonywanie płatności za towary lub usługi.

Wszystkie informacje związane z zamrożeniem wartości majątkowych lub ich nieudostępnieniem są przekazywane przez biura rachunkowe do GIIF niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zastosowania szczególnych środków ograniczających.

Weryfikacja z listą sankcyjną powinna być dokonywana:

 1. przed nawiązaniem stosunków gospodarczych;
 2. okresowo w terminach:
  • dwa razy roku dla klientów wysokiego ryzyka;
  • raz do roku dla klientów standardowego ryzyka;
  • raz na dwa lata dla klientów niskiego ryzyka.

Weryfikacja czy klient, jego beneficjent lub członek zarządu jest na liście sankcyjnej dokonywana jest za pośrednictwem strony internetowej:

 1. http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm,
 2. http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml,

– po wprowadzeniu w polu nazwa: imienia, nazwiska lub nazwy firmy oraz daty urodzenia – w przypadku jej posiadania (dot. osób fizycznych). W przypadku braku dopasowania – można kontynuować czynności związane z obsługą klienta.