Od 1.1.2024 r. do PDOPrU został dodany przepis art. 26 ust. 1ae (odpowiednio w PDOFizU art. 41 ust. 24a). Przepis ten przewiduje, że warunkiem zwolnienia płatnika od obowiązku poboru podatku na podstawie art. 26 ust. 1aa pkt 2 PDOPrU, odpowiednio w art. art. 41 ust. 24 pkt 2 PDOFizU (czyli w zakresie odsetek lub dyskonta od wskazanych w tym punkcie obligacji) jest złożenie do organu podatkowego przez emitenta oświadczenia o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu powiązanych podmiotów o warunkach zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 50c PDOPrU (odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 130c PDOFizU).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj 

Dlatego konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, które będzie określać nie tylko sposób przesyłania oświadczenia płatnika ale także sposób przesyłania oświadczenia emitenta. Zatem Minister Finansów wydał dwa rozporządzenia z 22.12.2023 r.:

1) w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r., poz.2807) i

2) w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych(Dz.U. z 2023 r., poz.2797)

W tych rozporządzeniach określa się sposób przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika. Oświadczenie emitenta, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, będzie przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego utworzoną na podstawie ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oświadczenie płatnika będzie przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru oświadczenia płatnika będzie udostępniana w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozporządzenia obowiązują od 1.1. 2024 r.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź