Samo zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie stanowi przesłanki prowadzącej do utraty prawa do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Jeżeli długość okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika objętego estońskim CIT prowadzi do niespełnienia wymogu minimalnego zatrudnienia pracowników, który został określony w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a PODPrU, to wówczas spółka utraci prawo do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek.

Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli spółka korzystająca z estońskiego CIT zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej, a spełnia wymóg określony w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b PDOPrU, to wówczas prawdopodobnym jest, że spółka nie utraci prawa do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek.

Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) został uregulowany w art. 28c i nast. PDOPrU.

W art. 28j PDOPrU zostały określone warunki, które powinna spełnić spółka chcąca skorzystać z opodatkowania estońskim CIT. Z żadnego z warunków nie wynika wprost zakaz zawieszania wykonywania działalności gospodarczej.

Z kolei w art. 28l PDOPrU został zawarty katalog przypadków, które powodują utratę prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zostało wskazane wprost jako okoliczność prowadząca do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem.

Z art. 22 i nast. PrPrzed wynika możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – nie tylko przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG), lecz również przez przedsiębiorcę wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Żadna z dotychczas wydanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie odnosi się do przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika korzystającego z ryczałtu od dochodów spółek.

Można przyjąć, że samo zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika objętego estońskim CIT nie prowadzi z mocy prawa do pozbawienia możliwości korzystania z ryczałtu od dochodów spółek. Wszystkie przesłanki prowadzące do utraty możliwości korzystania z estońskiego CIT zostały określone w katalogu zamkniętym, którego wykładnia rozszerzająca jest niedozwolona. Należy jednak zwrócić uwagę na jeden z warunków korzystania z ryczałtu od dochodów spółek, który odnosi się do minimalnego zatrudnienia przez podatnika.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zgodnie z art. 22 PrPrzed przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ww. PrPrzed, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Natomiast stosownie do art. 23 ust. 2 PrPrzed przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Należy także zwrócić uwagę na art. 28j ust. 1 pkt 3 PDOPrU, z którego wynika obowiązek spełnienia przez spółkę objętą ryczałtem od dochodów spółek przynajmniej jednego z wymogów odnoszących się do wielkości zatrudnienia:

1) spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym lub

2) spółka ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w SysUbSpołU lub ŚOZŚrPubU.

Z przywołanych przepisów wynika, że z jednej strony spółka może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, jednakże nie może wówczas zatrudniać pracowników. Z drugiej zaś strony istnieje ryzyko, że spółka nie dotrzyma wymogu odnoszącego się do zatrudnienia określonej liczby pracowników przez określony czas, co w rezultacie może spowodować utratę prawa do korzystania z estońskiego CIT. Możliwa jest sytuacja, kiedy spółka zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej na okres 30 dni, a w pozostałym okresie zostanie zachowany wymóg minimalnego zatrudnienia, który został określony w art. 28j ust. 1 pkt 3 PDOPrU.

Ponadto w doktrynie uważa się, że mimo braku możliwości zatrudniania pracowników w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie jest wykluczone zatrudnienie pracowników na innej podstawie, np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia (M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019, komentarz do art. 22, Legalis/el.; por. J. Nitkowska, Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, s. 8).

Jednocześnie w doktrynie został wyrażony pogląd, zgodnie z którym „(…) dający zlecenie, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, nie może korzystać ze świadczeń przyjmującego zlecenie w zakresie, w jakim stanowiłoby to przejaw wykonywania przez niego działalności gospodarczej” (M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, komentarz do art. 22; podobnie na gruncie art. 14a SwobDziałGospU: A. Piszcz, Zawieszenie i wznowienie, s. 28–29).

Prawodawca nie wykluczył zatem możliwości zawierania umów cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło lub umowa zlecenia. Cytowany wcześniej art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b PDOPrU zawiera jedynie wymóg, aby podatnik objęty estońskim CIT ponosił miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne. Co istotne, prawodawca nie stawia wymogu, aby osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych działały w takim zakresie, w jakim podatnik objęty estońskim CIT prowadzi działalność gospodarczą.

Podsumowując powyższe należy przyjąć, że samo zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie stanowi przesłanki prowadzącej do utraty prawa do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek.

Jeżeli długość okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika objętego estońskim CIT prowadzi do niespełnienia wymogu minimalnego zatrudnienia pracowników, który został określony w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a PDOPrU, to wówczas spółka utraci prawo do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek. Z zadanego pytania nie wynika długość okresu zawieszenia ani liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, więc nie sposób sformułować jednoznacznej odpowiedzi.

Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli spółka korzystająca z estońskiego CIT zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej, a spełnia wymóg określony w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b PDOPrU, to wówczas prawdopodobnym jest, że spółka nie utraci prawa do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek. Jednakże z uwagi na brak stanowiska Dyrektora KIS w tym zakresie warto wystąpić ze stosownym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź