Spółki jawne zobowiązane do złożenia CIT-15J

Do złożenia informacji CIT-15J zobowiązane są spółki jawne, które:

  • mają siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • chcą uniknąć statusu podatnika CIT,
  • oraz których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

Spółka jawna a nie jej wspólnik zobowiązana jest do złożenia informacji CIT-15J. Za spółkę jawną informację może złożyć jej pełnomocnik, który posiada pełnomocnictwo ogólne PPO-1 lub pełnomocnictwo szczególne PPS-1.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj 

Złożenie informacji CIT-15J

Informację o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J) – składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki jawnej lub naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika, który osiąga dochody z takiej spółki. Jeśli wystąpi sytuacja, w której żaden ze wspólników spółki jawnej nie jest objęty właściwością miejscową organu podatkowego właściwego dla spółki jawnej, wówczas spółka jest w dalszym ciągu obowiązana do złożenia informacji do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby, jak i miejsca zamieszkania tego podatnika.

Złożenia informacji CIT-15J można dokonać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej poprzez system e-Deklaracje. Informację CIT-15J należy złożyć każdorazowo przed rozpoczęciem roku obrotowego, również w przypadku, gdy skład wspólników spółki jawnej oraz ich prawa do udziału nie uległ zmianie.

Jeśli rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w takim przypadku informację CIT-15J należy złożyć do końca grudnia danego roku, czyli za 2023 rok do 31.12.2023 r.

Aktualizacja informacji CIT-15J

Aktualizację informacji CIT-15J należy złożyć w przypadku:

  1. zaistnienia zmian w składzie podatników w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia omawianych zmian,
  2. nie złożenia dotychczas przez spółkę jawną informacji w momencie przystąpienia do spółki podmiotu innego niż osoba fizyczna,
  3. nowo utworzonych spółek jawnych i spółek jawnych powstałych z przekształcenia, jeśli posiadają one skład mieszany, wówczas informację należy złożyć w terminie 14 dni, od dnia zarejestrowania tej spółki.
Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Skutki niezłożenia informacji CIT-15J

Zgodnie z art. 1 ust. 5 PDOPrU, w przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego przed końcem roku obrotowego spółka jawna z mieszanym składem wspólników automatycznie uzyska status podatnika CIT, od pierwszego dnia roku obrotowego, przed rozpoczęciem którego spółka jawna nie złożyła stosownej informacji CIT-15J, aż do dnia likwidacji lub wykreślenia spółki z rejestru.