Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego  – dotyczy przede wszystkim przedłużenia terminu ważności oświadczenia, na mocy którego płatnicy mogą nie stosować art. 26 ust. 2e PDOPrU (odpowiednio art. 41 ust. 12 PDOFizU).

Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 7c PDOPrU i art. 41 ust. 15 PDOFizU, płatnik – przed 1.1.2022 r. – mógł złożyć oświadczenie („oświadczenie pierwotne”) najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności na rzecz podatnika. Ponadto płatnik, który złożył oświadczenie w tym terminie, a następnie dokonywał dalszych płatności na rzecz danego podatnika mógł nie stosować mechanizmu pay & refund do upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie (art. 26 ust. 7f PDOPrU i art. 41 ust. 20 PDOFizU). Następnie płatnik w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie tego okresu miał złożyć oświadczenie następcze, o którym mowa w art. 26 ust. 7f PDOPrU i art. 41 ust. 21 PDOFizU. W konsekwencji, płatnik mógł składać oświadczenie pierwotne i następcze więcej niż raz w ciągu roku podatkowego.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wskutek zmian, które weszły w życie 1.1.2022 r., termin na złożenie oświadczenia pierwotnego upływa w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł. Natomiast nie zmienił się ustalony w art. 26 ust. 7f PDOPrU (art. 41 ust. 20 PDOFizU) okres, przez który płatnik może stosować preferencje w przypadku dalszych wypłat dla danego podatnika na podstawie oświadczenia pierwotnego, który wynosi dwa miesiące od miesiąca złożenia oświadczenia pierwotnego, ani termin na złożenie oświadczenia następczego (art. 26 ust. 7g PDOPrU i art. 41 ust. 21 PDOFizU).  Minister finansów zauważył, że powiązanie terminu na złożenie oświadczenia pierwotnego z terminem wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł i skuteczność takiego oświadczenia tylko przez dwa dodatkowe miesiące powoduje, że płatnicy składający to oświadczenie są zwolnieni – na jego podstawie – z obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund tylko przez cztery miesiące w ciągu roku podatkowego (miesiąc wypłaty należności, miesiąc wpłaty podatku lub złożenia oświadczenia i dwa dodatkowe miesiące).

W celu złagodzenia tego negatywnego dla płatników i podatników skutku zmian z 2021 r. i uelastycznienia obowiązującej konstrukcji oświadczenia płatnika, jeszcze w trakcie 2022 r. minister zaproponował przedłużenie terminów przewidzianych w przepisach art. 26 ust. 7f i 7g PDOPrU i art. 41 ust. 20 i 21 PDOPrU, w którym płatnik jest zwolniony z obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Ponadto, proponuje się przedłużyć powiązany i zależny termin do złożenia tzw. oświadczenia następczego – do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika zamiast do 7. dnia miesiąca następującego po upływie dwóch dodatkowych miesięcy.