Istota sprawy

Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację nr 32157 z 14.3.2022 r. w sprawie problemów z rejestrowaniem sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w przypadku długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej.

Stanowisko Ministra Finansów

Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, to co do zasady, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży. Tak wynika z art. 111 ust. 3 VATU.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12.9.2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz.U. z 2021 r., poz. 1753), kasa musi odpowiadać następującym kryteriom: posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które musi zapewnić wydruk minimum 200 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości co najmniej 30 wierszy druku i raportu fiskalnego dobowego, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego. Podobnie jest w przypadku kas online, których zasilanie akumulatorowe kasy umożliwia wydruk co najmniej 200 dokumentów fiskalnych i niefiskalnych o łącznej długości co najmniej 6000 linii po 48 godzinach od odłączenia zasilania zewnętrznego, z wyłączeniem przesyłania danych.

W przypadku awarii związanych z długotrwałą przerwą w dostawie energii mających charakter masowy istnieje możliwość zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, korzystając z możliwości zastosowania trybu odrębnego w procedowaniu tego aktu prawnego określonego w § 98 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

Rozwiązanie takie przewiduje możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na określonym terytorium, w okresie braku funkcjonowania u tych podatników kas rejestrujących z powodu zaniku energii elektrycznej. Warunkiem tego zwolnienia powinno być prowadzenie przez zwolnionych podatników zapisów pozwalających na określenie wartości sprzedaży i kwot podatku należnego.

Zatem, w ocenie Ministra Finansów, w przypadku długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej, w przypadku sytuacji kryzysowej przewidziane są rozwiązania zabezpieczające prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź