Na co zwrócić uwagę i na co się przygotować skoro zmiany planowane są od lipca 2022 roku, a dopiero co przedsiębiorcy nauczyli się starej wersji Nowego ładu?

Wprowadzenie nowej skali podatkowej, zmiana w kwocie zmniejszającej podatek oraz niepobieranie zaliczek na podatek

Skala podatkowa obecna:

Skala podatkowa projektowana:

Ministerstwo Finansów zaplanowało zatem obniżenie stawki podatku z 17% do 12%. Zmiana ta umotywowana jest tym, aby obniżyć podatki tak jak zapowiadano w ramach polskiego ładu, ale w taki sposób, aby było mniejsze zamieszanie, a przede wszystkim dotyczyło to wszystkich Polaków na skali podatkowej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jednocześnie z uwagi na zmianę skali podatkowej, zmienia się też kwota zmniejszająca podatek z kwoty 425 złotych do 300 złotych (rocznie odpowiednio 5 100,00, po zmianie: 3 600,00 PLN).

W przypadku kwoty zmniejszającej podatek pojawia się problem, który polega na tym, że niektórzy pracownicy pracują w wielu miejscach i pojawia się problem związany z faktem, iż w trakcie roku nie mogą w pełni skorzystać z odliczenia kwoty zmniejszającej podatek. Wprowadza się zatem w projekcie, że jeśli ktoś ma kilka etatów, wtedy ma możliwość rozliczania kwoty zmniejszającej podatek u kilku płatników

W oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo

2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo

3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek

W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik może złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli:

1) łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz

2) w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, o którym mowa w art. 31c.

Tym samym w przypadku pracy w kilku miejscach będzie możliwość rozliczania maksymalnie kwoty zmniejszającej podatek w trzech miejscach. Jeśli mamy np. 5 etatów, to i tak tylko w trzech miejscach rozliczamy kwotę zmniejszająca podatek maksymalnie.

Dodatkowo ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu możliwości złożenia oświadczenia o niepobierani zaliczek na podatek dochodowy. Kto ma taką możliwość?

Przykład:

Jan Kowalski otrzymał wynagrodzenie z umowy o pracę za miesiące styczeń w wysokości 6 000 zł. Jan składa oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ zakłada, że w roku podatkowym jego dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł.

Jednocześnie, jeśli podatnik złoży wniosek do płatnika żeby nie pobierał zaliczek, a dojdzie do zmiany sytuacji podatnika i np. jednak przekroczy on ten limit, wtedy podatnik jest obowiązany niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy tę kwotę.

 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej, czyli mechanizm którego nawet Ministerstwo Finansów nie do końca najwyraźniej zrozumiało zostanie zlikwidowane. Mechanizm ulgi dla klasy średniej polega na uldze dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oblicza się według określonego w ustawie wzoru.

Wzór używamy w zależności od osiąganych przychodów. Przedstawia się on następująco:

Opcja 1: (A x 6,68% – 4.566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł, i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł

Opcja 2: (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł.

Litera A ona sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu (zgodnie z art. 27 ustawy o PIT) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

W ramach rekompensaty za likwidację ulgi dla klasy średniej ma posłużyć obniżenie skali podatkowej.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci

Polski ład zlikwidował możliwość rozliczenia z dzieckiem dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Zmiana ta jednak dla wielu osób nie jest korzystna z uwagi na fakt, iż wprowadzono w jego miejsca odliczenie na stałe kwoty 1 500 zł od podatku. Dla osób z wyższymi zarobkami jest to jednak ekonomicznie mniej opłacalny wariant. W ramach projektowanych zmian wrócić ma możliwość odliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko w ramach podobnego jak stary mechanizm, ale z nieznacznie zmienionymi warunkami.

Będzie możliwe rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ale tylko w przypadku osoby samotnie wychowującej, bez np. opieki naprzemiennej.

Projekt przewiduje, iż od dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe

– podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Jednocześnie jednak w stosunku do poprzednich przepisów, które obowiązywały jeszcze na koniec roku 2021zmienia się wysokość dochodów jakie może osiągnąć dziecko.

Projektowane przepisy przewidują, iż sposób opodatkowania łącznego z dzieckiem jest możliwy, jeśli dziecko nie osiągnęło:

1) dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b oraz

2) przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 (ulga do 26 roku życia, ulga na powrót)

– w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Nie jest to już zatem stała kwota 3089,00 złotych tylko zmieniana co roku dwunastokrotność kwoty renty socjalnej.

Zmiany w składce zdrowotnej

W przypadku przedsiębiorców planuje się także zmiany w odniesieniu do możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

  • Osoby na skali podatkowej ( 17/32%) nie będą miały na chwilę obecną żadnych zmian, dla nich składka zdrowotna to nadal 9% dochodu.
  • Osoby na podatku liniowym, możliwość odliczenia składki w wysokości 8 700,00 od dochodu ( realna korzyść w ujęciu rocznym ok. 1600 złotych). Możliwość odliczenia będzie mogła dotyczyć zarówno przedsiębiorcy, jak i składki za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w sposób liniowy.
  • Osoby na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, możliwość odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu, zatem jak ktoś płaci np. 555,89 to będzie mógł odliczyć od przychodu ok. 280 złotych, z czego skorzysta w zależności od stosowanej stawki ryczałtu np. 8,5% ok. 23 złote miesięcznie ).
  • Osoby na karcie podatkowej, możliwość odliczenia 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku)
  • Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej ma podlegać pod ZUS tak jak w przypadku pozostałych wspólników spółek.

Uczenie nowych pracowników, obowiązkiem pracodawcy

Projektowany przepis art. 31a ustawy PIT wskazuje, iż płatnik jest obowiązany przed pierwszą wypłatą poinformować nowo zatrudnionego podatnika o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki. Sam warunek ustawy wymaga, aby poinformować pracownika, którego dopiero zatrudniamy o tym jakie wnioski czy oświadczenia może złożyć. Tym samym działy kadr powinny przeanalizować wszystkie możliwości jakie pracownik ma. Wydaje się, że jest to zupełnie zbędny obowiązek ustawowy, ponieważ realnie to pracownik wie, czy ma żonę, czy ma dziecko, ile ma tych dzieci.

Ustawodawca powinien dążyć do ułatwiania przepisów, aby podatnicy nie mieli tylu wątpliwości, a nie przenosić tych obowiązków na pracodawców.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Przesunięcie terminu obowiązku składania JPK dot. ksiąg podatkowych i handlowych

W ramach zmian podatkowych przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. wprowadzono konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji/wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (uproszczonych ewidencji podatkowych) w formie elektronicznej i przesyłania ich w takiej formie do urzędu skarbowego.

W związku z projektowaną zmianą, przepisy te wejdą w życie z opóźnieniem to jest w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2024 dla tych podatników, którzy składają już JPK VAT, a dla pozostałych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2025.

W przypadku z kolei dużych podatników których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro, oraz podatkowych grup kapitałowych, będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r. i począwszy od tego roku podatkowego będą obowiązani do przesyłania tych ksiąg w formie ustrukturyzowane.