Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, celem projektowanej ustawy jest m.in. wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości co do interpretowania przepisów. Poza tym, proponowane w projekcie regulacje mają uwzględniać postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników.

Główne założenia nowelizacji to m.in.:

  • Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023).

Opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 r. Założeniem tego rozwiązania było ograniczenie działań optymalizacyjnych, stosowanych przez niektórych podatników. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. nowelizacji – w związku m.in. z obecnym konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz odczuwalnych negatywnych konsekwencji dla gospodarki – przeanalizowano i poddano ocenie dotychczasowe uzasadnienie dla wprowadzenia tej regulacji. W związku z tym, projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego w okresie 2 lat.

  • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.

Celem wprowadzenia regulacji dotyczących „ukrytej dywidendy”, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, było przeciwdziałanie sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika, poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Aktualnie jednak, m.in. w wyniku postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców, przewidziane zostało uchylenie przepisów dotyczących „ukrytej dywidendy”.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź
  • Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych.

Zrezygnowano z obowiązku odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych wyrażonych obecnie w art. 11i pkt 2 i art. 11o ust. 1a i 1b ustawy CIT oraz w art. 23u pkt 2 i art. 23za ust. 1a i 1b ustawy PIT. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – przepisy te w praktyce nie realizowałyby bowiem skutecznie zakładanych celów.

  • Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, w celu uproszczenia reżimu holdingowego, jak również uczynienia go bardziej atrakcyjnym dla przedsiębiorców, zwolnienie z podatku dochodowego 95% dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową podlega zastąpieniu całkowitym zwolnieniem.

Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości co do ewentualnych obowiązków krajowej spółki zależnej jako płatnika w przypadku wypłaty dywidendy spółce holdingowej, art. 26 ustawy CIT został odpowiednio uzupełniony o przepisy wyłączające obowiązek poboru podatku u źródła.

  • Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

Proponowana modyfikacja dotyczących tego zagadnienia przepisów, związana jest m.in. z ograniczeniem wątpliwości interpretacyjnych, tj. dotyczy zmiany redakcji i struktury art. 24aa, w tym zastosowanie bardziej czytelnej siatki pojęciowej dotyczącej ponoszonych przez poszczególne podmioty kosztów, uzyskiwanych przychodów oraz związanych z nimi należności. Ponadto, proponuje się doprecyzowanie zakresu kosztów podlegających podatkowi od przerzuconych dochodów po stronie spółek, które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jak i warunków, które ma spełniać podmiot powiązany, na rzecz którego spółki te ponoszą koszty.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź
  • Złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych.

Proponowane modyfikacje dotyczą doprecyzowania przepisów i usuną aktualnie pojawiające się wątpliwości.

  • Likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”.
  • Poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).
  • Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepisy ustawy nowelizacyjnej, w większości mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.