Aby podmioty powiązane osobowo czy kapitałowo były zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych, muszą spełniać określone warunki w zakresie powiązania, które są uregulowane w art. 23m ust. 1 PDOFizU oraz art. 11a PDOPrU.

Obowiązkowe sporządzenie dokumentacji cen transferowych dotyczy podmiotów powiązanych, które przekroczyły w danym roku progi dokumentacyjne określone w przepisach ustawy podatkowej.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
1) udziałów w kapitale,
2) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
3) udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Podmioty uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym albo w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Zgodnie z art. 23z PDOFizU oraz art. 11k PDOPrU podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych, za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej,

2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,

3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej,

4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określone w powyższych punktach.

Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1) każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji,

2) strony kosztowej i przychodowej.

Do sporządzania dokumentacji cen transferowych są zobowiązane podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w ten sposób, że jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na drugi podmiot w rozumieniu ustawy podatkowej, a transakcje między podmiotami objęte są ww. progami dokumentacyjnymi.