Stan faktyczny 

Niemiecka spółka, nie zarejestrowana w Hiszpanii, wystąpiła o zwrot naliczonego podatku VAT od hiszpańskich organów podatkowych. Spółka niemiecka była wzywana przez organ podatkowy do przedstawienia faktur i  dokumentów dotyczących transakcji, co do których ubiegała się o zwrot VAT, jednak dowodów tych nie przedłożyła. Organ podatkowy wydał decyzje odmawiające zwrotu podatku. Sprawa trafiła do hiszpańskiego sądu i na etapie postępowania sądowego spółka niemiecka przedłożyła wszystkie materiały, o które wzywał organ podatkowy. W ocenie spółki na tej podstawie miała prawo do otrzymania zwrotu VAT.

Wątpliwości, w tym zakresie miał sąd rozstrzygający i wstąpił z zapytaniem do TSUE: czy sąd lub trybunał ma obowiązek dokonania oceny dokumentów z opóźnieniem w uzasadnieniu przysługującego podatnikowi niemającemu siedziby w państwie członkowskim prawa do zwrotu podatku VAT z naruszeniem przepisów prawa.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wyrok TSUE

W przedmiotowej sprawie TSUE rozstrzygnął o zasadności określenia terminu, w którym podatnik musi ustalić spełnienie przesłanek do zwrotu VAT oraz czasu, w którym w wyniku zaniedbania lub nadużycia ze strony podatnika traci on prawo do takiego zwrotu.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT bez żadnego ograniczenia w czasie byłaby sprzeczna z zasadą pewności prawa, zgodnie z którą podatnik nie może być w nieskończoność narażony na kwestionowanie jego sytuacji w zakresie praw i obowiązków względem organów podatkowych

W przedmiotowej sprawie organ podatkowy dochował należytej staranności w celu uzyskania dowodów pozwalających na wykazanie zasadności wniosku o zwrot złożonego przez spółkę niemiecką, lecz jego starania okazały się bezskuteczne. W związku z powyższym, nie uczyniono wykonania przez spółkę prawa do zwrotu VAT praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym. W ocenie Trybunału, kwestia umożliwienia zwrotu podatku VAT po zakończeniu postępowania przed organami podatkowymi, leży w granicach, które uregulować może dane państwo członkowskie (tzn. może ono taki zwrot przyznać lub nie). Skoro podatnik był wzywany prze organ w celu dokonania zwrotu VAT do przedstawienia określonych dokumentów oraz miał na to odpowiednią ilość czasu, a tego nie uczynił, to można podatnikowi odmówić zwrotu podatku na dalszym etapie postępowania.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Podsumowanie 

Omawiany wyrok TSUE dotyczył, co prawda, spółki niemieckiej, która w ramach procedury zwrotu zagranicznego VAT wnioskowała o zwrot VAT w  Hiszpanii, ale stanowisko Trybunału jest również istotne dla polskich podatników i organów podatkowych.  Wynika z niego, że podatnik występujący o zwrot VAT powinien na wezwanie organów dostarczyć wymagane dokumenty. Jeśli te dokumenty dostarczy na dalszym etapie postępowania może liczyć się z utratą prawa do zwrotu VAT.  Zatem jeśli żądanie dowodów przez organ jest racjonalne i możliwe do wykonania przez podatnika, a jednak podatnik tych dowodów nie dostarcza to może utracić prawo do zwrotu.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź