Od 1.1.2024 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 17.11.2023 r. w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2542).

Ustawą z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw uchylono (Dz.U. z 2022 r., poz. 2180) art. 10 ust. 3a pkt 3 i art. 10 ust. 4 pkt 3 PCzCywU. Z tego powodu wyniknęła konieczność wydania omawianego rozporządzenia. Przepis art. 10 ust. 3a pkt 3 PCzCywU nakładał obowiązek na notariuszy jako płatników PCC przekazywanie naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, sporządzonej w formie papierowej albo elektronicznej, informacji zawierającej treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów, dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Od 1.3.2023 r. obowiązek ten został zastąpiony obowiązkiem informacyjnym, uregulowanym w art. 84a OrdPU. Przepis ten nałożył na notariuszy obowiązek przekazywania informacji o sporządzonych aktach notarialnych obejmujących czynności prawne, o których mowa w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, wyłącznie elektronicznie, zgodnie z zasadami określonymi dla przekazywania danych do systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (SI*GIIF), z wykorzystaniem nowego wzoru dokumentu elektronicznego – schemy XSD. Jednocześnie zrezygnowano z przepisu określającego sposób przekazywania przez płatników organowi podatkowemu informacji zawierających treści aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku.

Natomiast w związku z uchyleniem art. 10 w ust. 4 pkt 3 PCzCywU – zmianie uległo upoważnienie do wydania rozporządzenia. W rezultacie zmienił się zakres informacji z rejestru podatku, które mogą być ujęte w księdze notarialnej repertorium A, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tego rejestru.

Dokonano również zmian we wzorze deklaracji PCC-3, który stanowi załącznik do omawianego rozporządzenia.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź