Obecnie, w myśl art. 2 pkt 25 lit. a VATU, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Małym podatnikiem jest również podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia brutto za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro (art. 2 pkt 25 lit. b VATU). W obu przypadkach przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Takie same limity obowiązują w przypadku kwartalnego rozliczenia VAT.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

SLIM VAT 3 podwyższa limit 1 200 000 euro do kwoty 2 000 000 euro – limit 45 000 euro pozostaje bez zmian.

 

Metoda kasowa rozliczania VAT polega na tym, że podatek ten rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta. Na podstawie art. 99 ust. 2 VATU podatnicy, którzy wybrali taką metodę rozliczenia VAT składają w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy kwartalne (w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale). Jest to więc korzystny sposób rozliczenia VAT – chociażby z tego względu, że faktury kosztowe, od których przysługuje odliczenie VAT, rozliczane są w kwartale, w którym zostały otrzymane lub w jednym z dwóch następnych kwartałów.

Podwyższenie limitu sprzedaży z 1 200 000 euro na 2 000 000 euro spowoduje, że metoda kasowa stanie się bardziej dostępna – więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź