ODPOWIEDŹ EKSPERTA:

Osoba przejmująca księgowość, która stwierdza przesłanki braku zagwarantowania prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego ma możliwość odmowy jego podpisania. Odmowa wraz z uzasadnieniem powinna zostać złożona w formie pisemnej.

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego – tak stanowi art. 52 RachunkU.

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury) zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej.

W odniesieniu do Państwa sytuacji wskazać należy, iż po pierwsze należałoby ustalić czy nastąpiło przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych przez nowo zatrudnioną księgową. Jeżeli nie nastąpiło, to formalnie nie będzie na niej ciążył obowiązek podpisania sprawozdania finansowego, zarówno za rok ubiegły, jak i za lata kolejne.

Po drugie wskazać należy, iż złożenie podpisu pod sprawozdaniem finansowym potwierdza, iż zaprezentowane w nich dane są kompletne, rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce dopuszczalne jest złożenie przez osobę, która przejęła księgowość w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu złożenia oświadczenia o odmowie podpisania sprawozdania finansowego. Najczęściej wynika to z niewystarczającej ilości czasu na zweryfikowanie zapisów w księgach rachunkowych przez nową osobę.

Dokonanie odmowy podpisania sprawozdania finansowego za rok 2020 przez nowo zatrudnioną księgową jest rozwiązaniem możliwym prawnie. Konieczne jest jednak złożenie przez nią w terminie sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. do 30 czerwca br, podpisanego oświadczenia, w którym wskazana zostanie przyczyna takiej odmowy.