W związku z powyższymi zmianami, jednostki sektora prywatnego oraz organizacje non-profit mają obowiązek zamknąć księgi rachunkowe za rok 2020 r. oraz sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2020, a także sprawozdanie z działalności, które muszą zostać podpisane przez kierownika jednostki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych do 30.6.2021 r.

Następnie jednostka sektora prywatnego zgodnie z automatycznym przedłużeniem terminu powinna najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub członków, tj. nie później jednak niż 15.9.2021 r. (art. 68 ustawy o rachunkowości) udostępnić wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez firmę audytorską) są spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie. Ponadto spółka akcyjna udostępnia akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.