Kilka istotnych powodów skłoniło Komitet do zainteresowania się tym tematem. Po pierwsze, w badaniach ankietowych prowadzonych przez Komitet wśród pracowników służb finansowo – księgowych ustalanie, ujmowanie oraz prezentacja przychodów było wskazywane jako jeden z trudniejszych obszarów rachunkowości. Po drugie, regulacje ustawowe poświęcone temu zagadnieniu nie są rozbudowane, stąd potrzeba ich rozszerzenia i wzbogacenia, między innymi o liczne przykłady, których w Standardzie nie brakuje. Ważnym argumentem przemawiającym za podjęciem tematyki przychodów, były także istotne zmiany jakie niedawno zaszły w tym zakresie w przestrzeni międzynarodowej. Od 1.1.2018 r. obowiązuje bowiem nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

Ponieważ problemy, którym poświęcony jest Standard są wyjątkowo trudne i złożone, prace nad nim trwały 3 lata. Projekt, obok prezentacji ogólnych kryteriów ujmowania przychodów, wyjaśnia sposoby postępowania w wielu skomplikowanych sytuacjach, w tym w przypadkach sprzedaży warunkowej, wysyłkowej, czy ze wstrzymaną dostawą. Standard należy czytać z uwzględnieniem zasady istotności, biorąc pod uwagę model biznesu oraz specyfikę transakcji realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Komitet bardzo liczy na aktywne włączenie się w dyskusję nad tym dokumentem. Komitet w szczególności liczy na odpowiedź czy proponowany standard:

  1. obejmuje zagadnienia, które dotychczas sprawiały podmiotom trudności interpretacyjne i ewidencyjne,
  2. w sposób wystarczający wyjaśnia nowe zagadnienia, których konsekwencją jest wprowadzenie zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach,
  3. w sposób wystarczający przedstawia możliwości zastosowania uproszczeń.

Uwagi i komentarze do projektu można zgłaszać w terminie do 8 sierpnia 2021 r. na adres [email protected].

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-ksr-przychody