Termin końcowy stosowania wyższych kwot wolnych od potrąceń został zapisany w art. 19 ustawy z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301; dalej ustawa zmieniająca), który wchodzi w życie 7.7.2022 r. Nadaje on nową treść art. 52 ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.; dalej: DziałOsłSARSCoV2U). Dotychczas ten przepis nie określał granic czasowych dla podwyższonych kwot wolnych.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Związek ze stanem epidemii

Od 16.5.2020 r. na pracodawcy spoczywał obowiązek podwyższania kwot wolnych od potrąceń określonych w art. 871 § 1 KP w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę pracownika, który spełniał warunki z art. 52 DziałOsłSARSCoV2U. Zwiększał je zatem o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, jeżeli z powodu działań antycovidowych wynagrodzenie tego pracownika zostało obniżone lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Wyższe kwoty wolne pracodawca stosował przez czas nieoznaczony, ponieważ art. 52 DziałOsłSARSCoV2U nie przewidywał pierwotnie ograniczeń czasowych dla tego rozwiązania (por. stanowisko MRPiPS z 27.5.2020 r. w sprawie nowych kwot wolnych od potrąceń, Dziennik Gazeta Prawna z 4.6.2020 r.). Przepis ten w nowym brzmieniu pozwala je wykorzystywać nie dłużej niż do dnia zakończenia stanu epidemii w związku z COVID-19, co nastąpiło 16.5.2022 r. Jednak faktycznym terminem granicznym jest data wejścia w życie art. 52 DziałOsłSARSCoV2U po nowelizacji. W takim razie od 7.7.2022 r. pracodawcy przestają podwyższać kwoty wolne od potrąceń na jego podstawie, ale w nie w każdym przypadku.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Rozwiązanie przejściowe

Jeżeli egzekucja z wynagrodzenia za pracę została wszczęta i nie zakończyła się do 7.7.2022 r., wówczas pracodawca nadal zwiększa kwoty wolne od potrąceń na mocy art. 52 DziałOsłSARSCoV2U. Zobowiązuje go do tego art. 26 ustawy zmieniającej przez 3 miesiące od dnia jej wejścia w życie, czyli do 7.10.2022 r.