Tak, istnieje taki obowiązek. Jeśli taka osoba nie została zgłoszona do urzędu skarbowego, to można (a nawet należy) ją zgłosić do urzędu skarbowego.

Warto takie spóźnione zgłoszenie połączyć z czynnym żalem.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Przepis art. 31 OrdPU stanowi, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Ten przepis obowiązuje. Nakazuje on płatnikom – którzy nie są osobami fizycznymi – wyznaczenie konkretnej osoby odpowiedzialnej za wypełnianie obowiązków płatnika i zgłoszenia jej danych organowi podatkowemu.

Jeśli taka osoba nie została zgłoszona do urzędu skarbowego, to można (a nawet należy) ją zgłosić do urzędu skarbowego.

Można zrobić to łącznie z czynnym żalem, bowiem zgodnie z art. 79 KKS wykroczeniem skarbowym jest niewyznaczenie przez płatnika (inkasenta) w terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, oraz niezgłoszenie właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby.

W celu uniknięcia mandatu warto takie zgłoszenie połączyć właśnie z czynnym żalem.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź