Od 1.7.2023 r. wzrosło po raz drugi wynagrodzenie minimalne, a co za tym idzie wzrosły też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 KKS). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia odnośnie prowadzonej działalności w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

W 2023 r. kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie jest znacznie wyższe niż w 2022 r. Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. było przy tym po raz pierwszy podwyższone dwukrotnie.

Od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł, a od 1.7.2023 r. wynosi 3600 zł (wzrosło o 590 zł w stosunku do obowiązującego w 2022 r.). Minimalne wynagrodzenie zostało ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13.9.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

A zatem w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. wykroczeniem mógł być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplenia nie przekraczała 17 450 (5 x 3490 zł ).

Natomiast w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 18 000 zł (5 x 3600 zł).

Kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe w okresie od 1.6.2023 r. do 30.6.2023 r. mogła być wymierzona od kwoty 349 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 69 800 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Natomiast w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 360 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 72 000 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia.

Zatem stawka dzienna w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. nie mogła być niższa od: 116,33 zł (3490 zł/30).

Natomiast w okresie od 1.7.2023 do 31.12.2023 r. nie może być niższa od: 120 zł (3600 zł/30).

Jednocześnie stawka dzienna w okresie od.1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. nie mogła przekraczać jej czterystukrotności, czyli kwoty 46 532 zł (400 x 116,33 zł).

Natomiast w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. stawka dzienna nie może przekraczać kwoty 48 000 zł (400 x 120 zł).

W rezultacie, stawka dzienna w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. mieściła się w granicach kwot: od 116,33 zł do 46 532 zł, natomiast w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. mieści się w granicach kwot: od 120 zł do 48 000 zł.

Kara grzywny mogła być orzeczona w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. w granicach kwot: od 1163,3 zł (10 stawek dziennych x 116,33 zł) do 33 503.040 zł (720 stawek x max stawkę dzienną tj. 46 532 zł).

Natomiast w okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. kara grzywny może być orzeczona w granicach kwot: od 1200 zł (10 stawek dziennych x 120 zł) do 34 560 000 zł (720 stawek x max stawkę dzienną, tj. 48.000 zł).

WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE OD 1.7.2023 R.
WYKROCZENIA
Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5.krotność minimalnego wynagrodzenia) 18 000 zł
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 5. krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 360 zł

do 18 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 360 zł

do 72 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10.krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 360 zł

do 36.000 zł

PRZESTĘPSTWA
Stawka dzienna od 120 zł

do 48 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem od 1200 zł

do 34 560.000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem od 1200 zł

do 34 560 000 zł

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź