Można obliczyć ekwiwalent za urlop co do minuty, choć pracodawca może również dokonać zaokrąglenia w górę do pełnych dni, na korzyść pracownika. Jest to zabieg dopuszczalny.

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

1) dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych ze składników stałych i zmiennych przez współczynnik urlopowy, a następnie

2) dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie

3) mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Zatem, skoro wymiar niewykorzystanego urlopu nie zamknął się z pełnych dniach, to również za minuty podlega przeliczeniu. Uzyskaną w ostatnim etapie stawkę za godzinę można pomnożyć przez część ułamkową godziny.

Podstawa ekwiwalentu wynosi 3108 zł. Zatem, jeżeli przysługuje on za 94 godziny i 30 minut, to w praktyce wyliczenie wygląda tak:

3108 zł : 21 (współczynnik dla 1/1 etatu w 2021 r.) = 148 zł – ekwiwalent za dzień urlopu

148 zł : 8 godz. = 18,50 zł – ekwiwalent za 1 godzinę urlopu

18,50 zł x 94 godz. = 1739 zł

18,50 zł x 30/60 = 9,25 zł

1739 zł + 9,25 zł = 1748,25 zł

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis Ksiegowość Kadry Biznes. Zaloguj się lub kup dostęp