Stawka minimalna w wysokości 3010 zł brutto dotyczy pracowników pełnoetatowych. Dla osób zatrudnionych na część etatu będzie odpowiadała kwocie ustalonej proporcjonalnie do liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu. Przykładowo: dla pracownika zatrudnionego na 1/2 wymiaru czasu pracy w styczniu 2022 r. wyniesie 1504,80 zł (3010 zł : 152 godz. = 19,80 zł x 76 godz. = 1504,80 zł), a w lipcu – 1505,28 zł (3010 zł : 168 godz. = 17,92 zł x 84 godz. = 1505,28 zł).

Wynagrodzenie minimalne to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Jest sumą przysługujących pracownikowi składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, które zostały zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Wyłącza się z niej jednak:

 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawę pieniężną należną pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za staż pracy.
Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Różne kwoty netto 

Parametry podatkowe i składkowe, które mają znaczenie dla obliczenia kwot netto minimalnego wynagrodzenia za pracę mają się zmienić za sprawą Polskiego Ładu w 2022 r. w stosunku do obowiązujących w 2020 r. Obecnie projekty ustaw nowelizujących dotychczasowe rozwiązania są w parlamencie, w związku z czym do obliczeń zostaną przyjęte zapisane w nich propozycje oraz wskaźniki utrzymywane w dotychczasowych wysokościach:

 • 17% podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego pierwszy próg skali podatkowej,
 • 250 zł miesięcznie podstawowych kosztów uzyskania przychodów (KUP) i 300 zł –podwyższonych,
 • 425 zł ulgi podatkowej (1/12 x 5100 zł), odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy, jeśli pracownik złoży oświadczenie PIT-2 (oświadczenie w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej),
 • 9,76% składki na ubezpieczenie emerytalne, 1,5% – rentowe i 2,45% – chorobowe,
 • 9% składki na ubezpieczenie zdrowotnej (zniknie możliwość odliczenia 7,75% składki zdrowotnej od podatku dochodowego).

W przypadku pracowników do 26. roku życia należy pamiętać o zwolnieniu ich przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę* 

Dla pracowników pełnoetatowych
Podstawowe KUP, ulga podatkowa Podstawowe KUP, bez ulgi podatkowej Podwyższone KUP, ulga podatkowa Podwyższone KUP, bez ulgi podatkowej
2363,56 zł 1964,56 zł 2363,56 zł 1973,56 zł
Dla pracowników pełnoetatowych do 26. roku życia
2363,56 zł

*zgodnie ze wskaźnikami z Polskiego Ładu, bez uwzględnienia wpłat na PPK

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i rodzicielskich

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Zatem w 2022 r. najniższa podstawa wyniesie 2597,33 zł.

Taka sama będzie minimalna podstawa dla świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłków: wyrównawczego, macierzyńskiego i w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Wartość odprawy przysługującej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2022 r. – 45 150 zł.

Jeśli w 2022 r. nadal będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ogłoszony z powodu COVID-19, maksymalna wartość powyższej odprawy u pracodawców, którzy odnotują spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń będzie wynosić 10-krotność minimum ustawowego, czyli 30 100 zł. Jest to także próg dla wszystkich świadczeń, które taki pracodawca będzie wypłacał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii przy rozwiązywaniu stosunków pracy oraz umów zlecenia, o świadczenie usług i o dzieło, a także ustania odpłatnego pełnienia funkcji.

Podstawa wymiaru składek osób prowadzących działalność 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – będzie wynosić w 2022 r.  903 zł (nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnej pensji).

Taki sam poziom będzie miała minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z tzw. Małego ZUS Plus.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców/świadczeniobiorców

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje przepisy o zleceniu stanowi co najmniej wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2022 r. 3010 zł. 

Natomiast 2257,50 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) to minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, które wykonywały pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu) przez okres co najmniej 6 miesięcy, i które zaprzestały jej świadczenia.

Podstawa wymiaru składek osób opiekujących się dzieckiem i pracowników na urlopach wychowawczych 

Podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla osób fizycznych, które na obszarze Polski sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jakiegokolwiek tytułu w 2022 r. to 2257,50 zł (75% minimalnego wynagrodzenia).

Tyle samo wyniesie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.   

Miesięczne świadczenie za praktyki absolwenckie

Świadczenie pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką będzie wynosić w 2022 r. 6020 zł (dwukrotność minimalnej płacy).

Refundacja składek

Maksymalna jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy ma mieć w 2022 r. wartość 9030 zł (300% minimalnego wynagrodzenia).

Różne świadczenia i należności 

Ponadto 3010 zł będzie wynosić w przyszłym roku minimalna wysokość:

 • wynagrodzenia za przestój,
 • odszkodowania, jakiego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który doznał mobbingu lub w jego rezultacie rozwiązał umowę o pracę,
 • wynagrodzenia gwarancyjnego dla pracownika pełnoetatowego za niewykonanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem bądź będących osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób podlegających im dobrowolnie, niemających żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2022 r.

Miesiąc Wartość dodatku 

za 1 godz. pracy

Sposób obliczenia
Styczeń 3,96 zł (3010 zł : 152 godz.) x 20%
Luty 3,76 zł (3010 zł : 160 godz.) x 20%
Marzec 3,27 zł (3010 zł : 184 godz.) x 20%
Kwiecień 3,76 zł (3010 zł : 160 godz.) x 20%
Maj 3,58 zł (3010 zł : 168 godz.) x 20%
Czerwiec 3,58 zł (3010 zł : 168 godz.) x 20%
Lipiec 3,58 zł (3010 zł : 168 godz.) x 20%
Sierpień 3,42 zł (3010 zł : 176 godz.) x 20%
Wrzesień 3,42 zł (3010 zł : 176 godz.) x 20%
Październik 3,58 zł (3010 zł : 168 godz.) x 20%
Listopad 3,76 zł (3010 zł : 160 godz.) x 20%
Grudzień 3,58 zł (3010 zł : 168 godz.) x 20%

Kwoty wolne od potrąceń w  2022 r. dla pracowników pełnoetatowych, niebędących uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych* 

Rodzaj potrąceń Podstawowe KUP, ulga podatkowa Podstawowe KUP, bez ulgi podatkowej Podwyższone KUP, ulga podatkowa Podwyższone KUP, bez ulgi podatkowej
obowiązkowe
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto) 2363,56 zł 1964,56 zł 2363,56 zł 1973,56 zł
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto) 1772,67 zł 1473,42 zł 1772,67 zł 1480,17 zł
Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto) 2127,20 zł 1768,10 zł 2127,20 zł 1776,20 zł
dobrowolne 
Należności pracodawcy (100% płacy minimalnej netto) 2363,56 zł 1964,56 zł 2363,56 zł 1973,56 zł
Inne należności (80% płacy minimalnej netto) 1890,85 zł 1571,65 zł 1890,85 zł 1578,85 zł

*Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (por. stanowisko MPiPS z 7.1.2014 r.).

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r. dla pełnoetatowych pracowników do 26. roku życia, korzystających ze zwolnienia podatkowego, niebędących uczestnikami PPK 

Rodzaj potrącenia Wysokość kwoty wolnej
obowiązkowe 
Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto) 2363,56 zł
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto) 1772,67 zł
Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto) 2127,20 zł
dobrowolne
Należności pracodawcy (100% płacy minimalnej netto) 2363,56 zł
Inne należności (80% płacy minimalnej netto) 1890,85 zł

Wysokość podwyższenia kwot wolnych od potrąceń z powodu skutków COVID-19* 

Podstawowa kwota wolna** Wysokość podwyższenia na 1 członka rodziny Sposób obliczenia 
2363,56 zł 590,89 zł 2363,56 zł x 25%
1964,56 zł 491,14 zł 1964,56 zł x 25%
1973,56 zł 493,39 zł 1973,56 zł x 25%
1772,67 zł 443,17 zł 1772,67 zł x 25%
1473,42 zł 368,36 zł 1473,42 zł x 25%
1480,17 zł 370,04 zł 1480,17 zł x 25%
2127,20 zł 531,80 zł 2127,20 zł x 25%
1768,10 zł 442,03 zł 1768,10 zł x 25%
1776,20 zł 444,05 zł 1776,20 zł x 25%
1890,85 zł 472,71 zł 1890,85 zł x 25%
1571,65 zł 392,91 zł 1571,65 zł x 25%
1578,85 zł 394,71 zł 1578,85 zł x 25%

od 16.5.2020 r. pracodawca ma obowiązek podwyższania kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, jeżeli z powodu działań antycovidowych wynagrodzenie tego pracownika zostało obniżone lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu

**zgodnie z tabelami przedstawiającymi kwoty wolne od potrąceń

Uwaga! Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w 2022 r. będzie wynosić 19,70 zł.