1.1.2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług szereg zmian upraszczających rozliczenie podatku od towarów i usług, tzw. pakiet Slim VAT. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej: „ustawą zmieniającą”, stanowią odpowiedź na postulaty przedsiębiorców w zakresie ułatwienia i unowocześnienia rozwiązań stosowanych w podatku VAT. Mając na uwadze oczekiwania przedsiębiorców i dzięki wdrożeniu w ostatnim okresie narzędzi informatycznych pozwalających na prowadzenie zaawansowanych analiz przez Ministerstwo Finansów oraz postęp technologiczny w rozliczaniu podatku VAT możliwe stało się wprowadzenie wielu rozwiązań, które istotnie wpłyną na uproszczenie systemu rozliczeń podatku VAT.

Objaśnienia podatkowe stanowią odpowiedź na przekazane w ramach konsultacji publicznych zapewnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przygotowaniu informacji opisujących stosowanie zmienionych przepisów ustawy o VAT, na praktycznych przykładach opisujących sytuacje mogące występować w prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej. W objaśnieniach podatkowych omówiono poszczególne przepisy pakietu Slim VAT z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania, tj.:

1) wydłużenie terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy,

2) wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,

3) spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatkach dochodowych,

4) wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

5) podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty przyjmowanej dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty netto (bez podatku),

6) brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,

7) wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania korekt zwiększających cenę, zgodnie z którym w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

W objaśnieniach podatkowych zawarto również informacje o sposobie stosowania znowelizowanych przepisów dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkowo przedstawiono nowe zasady wprowadzone w przepisach ustawy o VAT w zakresie opodatkowania zaliczek, jakie otrzymuje dostawca na poczet eksportu towarów w sytuacji, gdy w związku ze specyfiką dostawy termin wywozu towarów wykracza poza okres 6 miesięcy.

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Ostrzeżenia i Wyjaśnienia podatkowe.

Źródło: Ministerstwo Finansów