1.1.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), wprowadzająca pakiet tzw. SLIM VAT (Simple Lokal And Modern VAT). Nowelizacja zawiera rozwiązania upraszczające rozliczenia oraz rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych, o których mowa w ustawie.

Okazuje się, że rozwiązania te – według rządu – są niewystarczające. Rząd proponuje, bowiem, kolejne uproszczenia w postaci pakietu SLIM VAT2. Planuje się, że większość rozwiązań, o których mowa w tym pakiecie, weszłoby w życie 1.10.2021 r, a pozostałe – 1.1.2022 r.

Rząd zapowiada również trzecią odsłonę SLIM VAT. Jej prezentacja zapowiadana jest na drugą połowę tego roku.

Podobnie, jak w przypadku SLIM VAT pakiet SLIM VAT2 przewiduje zmiany w VATU oraz w ustawie z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.). Zmieni się również rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485).

Pakiet SLIM VAT2 składać się będzie z pięciu bloków zawierających 15 uproszczeń:

  1. blok pierwszy dotyczy prostszego fakturowania – łatwiejsze wystawianie korekt faktur, rezygnacja z duplikatu faktury, wydłużenie czasu na wcześniejsze wystawienie faktury z 30 do 60 dni, uproszczenie wystawiania faktur zbiorczych oraz zniesienie limitu kilometrowego dla uznania biletu za fakturę,
  2. blok drugi to przyjazne odliczanie VAT – uproszczenia dotyczące wykonywania prawa do odliczenia VAT (np. odliczeń dotyczących samochodu służbowego),
  3. blok trzeci dotyczy zmian w VAT w obrocie międzynarodowym – uproszczenia w zakresie importu usług, korekt faktur oraz odpowiedzialności solidarnej agencji celnych,
  4. blok czwarty to rozliczenia w VAT w obrocie nieruchomościami – zmiana sposobu zgłaszania kupna nieruchomości do urzędu skarbowego,
  5. blok piąty dotyczy poprawy płynności w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz modyfikacji w uldze na złe długi – zmiany w zasadach MPP dotyczące, m.in., wpłat do KRUS oraz przedłużenie terminu skorzystania z ulgi na złe długi z 2 na 3 lata.

 

O szczegółach dotyczących pakietu SLIM VAT2 można przeczytać w artykule: SLIM VAT2 — nowe rozwiązania