SLIM VAT jest pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania przedsiębiorców. Jest efektem prowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu przepisów, który ma na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu.

Proste fakturowanie

1. Faktury korygujące in-minus

W tym zakresie proponuje się rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

2. Faktury korygujące in-plus

Proponuje się wprowadzić w VATU przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). To da pewność podatnikom co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Ułatwienia dla eksporterów

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów proponuje się wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

Korzyści finansowe

1. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy

Wydłużenie prawa do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych.

Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Wyeliminuje to częste i niepotrzebne korekty VAT.

2. Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Oznacza to likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.

3. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Propozycja podniesienia kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10zł do 20zł.

Projekt dotyczący SLIM VAT zakończył konsultacje wewnętrzne w Ministerstwie Finansów i planuje się, że ustawa wprowadzająca ww. zmiany będzie przyjęta w tym roku, aby zmiany te mogły obowiązywać od przyszłego roku.