Przedmiotowa nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z 15.10.2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa (Dz.U. poz. 2030) ma na celu dostosowanie struktury formularza Zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa (SD-ZP) wraz z Informacją o pozostałych składnikach przedsiębiorstwa (SD-ZP/A) do zasad (schematów) wymaganych dla formularzy zamieszczanych na portalu e-Urząd Skarbowy i przygotowania ich obsługi w Scentralizowanym Systemie Poboru (dalej: SSP).

Wprowadzone zmiany usystematyzują formularz zgodnie z zasadami obowiązującymi na portalu e-Urząd Skarbowy, dostosują je do standardów formularzy interaktywnych, ale przede wszystkim ułatwią wdrożenie tego formularza w systemach informatycznych (e-Urząd i SSP) oraz późniejszą jego obsługę w tych systemach przez użytkowników (podatników i pracowników KAS).

Pobierz Raport wynagrodzeń w księgowości 2023/2024! Sprawdź

W rozporządzeniu dokonano zmiany tytułu i treści rozporządzenia oraz wzoru formularza SD-ZP w załączniku, dostosowując odpowiednio do treści delegacji zawartej w art. 4b ust. 4 ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 596). W tytule zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa dodano wyrazy „lub udziału w nim”.

Ponadto w nowelizacji zmodyfikowano również:

1) wzór Zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim (SD-ZP) – w Części A doprecyzowano opis „nabywcy”, w Części B i C usunięto pola Poczta, w tabeli w Części G usunięto pola bez opisów szczegółowych, doprecyzowano w Części H opisy poz. 80, 81, 82, przeredagowano w Części I informacje o załącznikach, zmieniono numeracje pól w formularzu, oraz w objaśnieniach usunięto pkt 3 (powtarzał brzmienie objaśnienia z części wstępnej), i dodano pkt 6 – objaśnienie do poz. 59, ponadto zaktualizowano publikator aktu prawnego;

2) wzór Informacji o pozostałych składnikach przedsiębiorstwa (SD-ZP/A) – doprecyzowano opis poz.14 oraz usunięto pouczenie, ponieważ powinno być jedno dla całego składanego dokumentu, a nie odrębne dla załącznika;

3) inne zmiany w wzorze formularza mają charakter redakcyjno-techniczny.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 1.7.2024 r.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/ oraz https://dziennikustaw.gov.pl/

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź