Opinia w sprawie opodatkowania wyrównawczego

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że opinia w sprawie opodatkowania wyrównawczego będzie stanowić kwalifikowany rodzaj interpretacji indywidualnej. Nowe przepisy zostaną zgrupowane w ramach rozdziałów 1b i 1c działu II OrdPU.

Opinia w sprawie opodatkowania wyrównawczego będzie dokumentem wydawanym przez Dyrektora KIS na wniosek zainteresowanego i przyznającym zainteresowanemu w przypadku zastosowania się do jego treści ochronę o charakterze analogicznym jak w przypadku interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Przepisy o opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego uwzględniają jednak specyfikę regulacji dot. podatku wyrównawczego m.in. poprzez zastosowanie następujących rozwiązań:

1) ograniczenie kręgu podmiotów mogących wystąpić o wydanie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego do zasadniczo, podatników podatku wyrównawczego;

2) zawężenie zakresu zapytań wyłącznie do zdarzeń przyszłych, w tym czynności planowanych lub rozpoczętych i niezakończonych;

3) konieczność uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 25 000 zł oraz opłaty głównej, której wysokość uzależniona jest od zakresu i stopnia skomplikowania problematyki wniosku. Opłata główna nie może być jednak wyższa niż 75 000 zł;

4) przeprowadzenie przez organ wydający opinię spotkania uzgodnieniowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości co do treści wniosku – jako elastycznego rozwiązania istniejącego obok klasycznego wezwania;

5) utworzenie Rady do Spraw Podatku Wyrównawczego. Na wniosek organu wydającego opinię Rada opracowuje dokument opiniujący w zakresie prawidłowego rozumienia wytycznych OECD dot. podatku wyrównawczego, w tym w zakresie rachunkowości, w sytuacji przedstawionej we wniosku;

6) ustalenie maksymalnego terminu na wydanie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego (z uwzględnieniem zawieszenia biegu terminu w związku z pracami Rady oraz w związku z zasięgnięciem opinii innych organów), który wyniesie 12 miesięcy;

7) obowiązywanie opinii przez 5 lat od dnia jej wydania, chyba że w trakcie tego okresu zostanie zmieniona, uchylona lub wygaśnie z mocy prawa.

Rozwiązania te mają na celu w szczególności uwzględnienie poziomu skomplikowania materii, której przedmiotem będą wnioski o wydanie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego – zarówno w zakresie zawiłości samych przepisów ustawy jak i złożoności prezentowanych zdarzeń (zważywszy, że dotyczyć one będą bardzo dużych grup międzynarodowych i przeprowadzanych przez nie działań gospodarczych).

Pobierz Raport wynagrodzeń w księgowości 2023/2024! Sprawdź

Opinia zabezpieczająca w sprawie opodatkowania wyrównawczego

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że opinia zabezpieczająca w sprawie opodatkowania wyrównawczego będzie stanowić kwalifikowany rodzaj opinii zabezpieczającej. Nowe przepisy zostaną zgrupowane w ramach rozdziału 6 działu IIIA OrdPU.

Organem wydającym opinię zabezpieczającą w sprawie przepisów o opodatkowaniu wyrównawczym będzie Szef KAS. Procedura wydawania nowego instrumentu pozostaje zbliżona do procedury wydawania opinii zabezpieczających. Jednak ze względu na specyfikę podatku wyrównawczego, konieczne były pewne modyfikacje pozwalające na realne wykorzystanie narzędzia interpretacyjnego. Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania przepisów o opodatkowaniu wyrównawczym skierowana jest do określonego enumeratywnie kręgu adresatów, analogicznego do kręgu adresatów przy projektowanej opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego.

Zakres przedmiotowy wniosku, w porównaniu do zwykłej opinii zabezpieczającej, zostanie rozszerzony o elementy takie jak:

1) dane identyfikacyjne jednostek składowych grupy, w tym ich numery identyfikacji podatkowej, jeżeli zostały nadane;

2) państwa, w których jednostki składowe grupy posiadają siedziby;

3) rodzaj jednostek składowych określony zgodnie z art. 2 pkt 12–18 i 20, art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 2 ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych;

4) informację na temat ogólnej struktury korporacyjnej grupy, w tym w zakresie udziałów konsolidujących w jednostkach składowych tej grupy będących w posiadaniu innych jednostek składowych tej grupy;

5) opis podstawowej działalności wnioskodawcy, w tym:

a) wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności;

b) opis strategii gospodarczej;

c) wykaz pozostałych jednostek składowych uczestniczących w zdarzeniu przyszłym, wraz ze wskazaniem siedziby lub miejsca ich zarządu, numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – innego numeru identyfikacyjnego wraz z określeniem jego rodzaju, a także przedmiotu prowadzonej przez nich działalności;

d) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do zdarzenia przyszłego, stosowanych przez wnioskodawcę i pozostałe jednostki składowe uczestniczące w zdarzeniu przyszłym;

e) umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące zdarzenia przyszłego;

f) wskazanie na wszystkie inne dokumenty lub informacje niezbędne do dokonania oceny stanowiska zainteresowanego.

Ponadto, z uwagi na fakt, że podatek wyrównawczy jest nowym podatkiem w polskim systemie prawa, zasadne jest ograniczenie zakresu wniosku jedynie do zdarzenia przyszłego, w tym w szczególności czynności planowanej lub rozpoczętej i niezakończonej (art. 119zfob § 1 OrdPU).

Jednocześnie, ze względu na skomplikowany charakter przepisów o podatku wyrównawczym, zasadne jest ustalenie dłuższego terminu wydania opinii, który wyniesie nie więcej niż 12 miesięcy, jednakże do terminu tego nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 (art. 119zfof OrdPU).

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlegać będzie opłacie w wysokości 100 000 zł, płatnej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłata podlegać będzie zwrotowi jedynie w przypadku wycofania wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia – w połowie – oraz uiszczenia jej w kwocie wyższej niż należna – w odpowiedniej części.

Z uwagi na ograniczenie legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej w sprawie stosowania przepisów o opodatkowaniu wyrównawczym, a także wysoki koszt wydania opinii, nie została przewidziana możliwość występowania z wnioskiem wspólnym.

Wejście w życie

Wnioski w sprawie wydania nowych rodzajów opinii podatkowych będzie można składać od 1.1.2025 r., czyli wraz z wejściem w życie nowej ustawy.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź